O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego to system ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG.

Obecnie obejmuje publikacje i ich cytowania od roku 2008.

Zasady gromadzenia i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy UG reguluje Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/19.

Integralną częścią systemu jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Zasady działania Repozytorium reguluje Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polityka Otwartego Dostępu Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracownicy naukowi są zobowiązani do zgłaszania informacji o swoim dorobku naukowym poprzez formularz zgłoszeniowy. Deponowanie pełnych tekstów może odbywać się przez formularz oraz bezpośrednio w Repozytorium. Obecnie w Bazie Wiedzy gromadzone są publikacje i informacje o udziale w konferencjach. Zakres danych będzie powiększany.

Przejdź do wyszukiwania publikacji

Przydatne informacje

Punktacja stosowana w bazie

Punktacja aktualna
Punktacja archiwalna
Narzędzie do obliczania punktów za publikacje i slotów – Kalkulator punktacji

Bezpłatne publikowanie artykułów w open access

Autorzy afiliowani w polskich instytucjach akademickich mają możliwość bezpłatnego publikowania artykułów na zasadach otwartego dostępu w wybranych czasopismach Springer i Elsevier. Koszty publikacji pokrywane są przez MNiSW.
Springer Open Choice
Elsevier

Uwaga!

W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.
https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Cytowania oraz Indeks H na podstawie Google Scholar

W celu naliczenia cytowań oraz indeksu Hirscha w Bazie Wiedzy, naukowcy powinni założyć i udostępnić swój profil w serwisie Google Scholar. Prosimy o przesłanie informacji o założeniu profilu na adres: repozytorium@ug.edu.pl.

Uwaga!

Trwają prace związane z dostosowaniem punktacji za publikacje z lat 2017-2019 do aktualnie obowiązujących przepisów MNiSW.

Proces weryfikacji zaimportowanych danych z Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG nie został jeszcze ukończony. W związku z czym mogą pojawić się nieścisłości zwłaszcza w przypadku publikacji sprzed 2013 r.

Zmienił się adres formularza zgłoszeniowego.

Wydziały

Instrukcje oraz szkolenia

Deponowanie prac w Repozytorium

Import publikacji z Bazy Wiedzy do ORCID

Instrukcja zakładania konta Google Scholar

Kontakt

Oddział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka Główna, pok. 0.52
tel. 58 523-32-04
e-mail: bibliografia@ug.edu.pl, repozytorium@ug.edu.pl

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?