Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie

Beata Jędrzejczak

Abstract

The study is an analysis of the mechanisms of linguistic persuasion in the slogans promoting Polish territorial brands. The choice of the main subject to which I submit my considerations is dictated by the fact that an advertising slogan exists just for persuasion purposes. I realise that these promotional slogans perform simultaneously many linguistic functions, and most of them are mutually motivating. The recipients expect that the slogan will inform and - although not necessarily truthfully - it actually informs about something. It has, therefore, an informative function. The slogan is to appeal to the recipients, thus it has to fulfil an aesthetic function. In addition (at least in some cases) it is to draw their attention not only to the content, but also to the form of the message – so it is also intended to has a poetic function. The advertising slogan expresses the attitude of the sender of the message, thus it has an expressive function. It also performs a contact function because (to a greater or lesser extent) it attracts and sustains the attention of the recipients as well as a ritual function, because it usually meets the requirements of the genre. All these functions (and many others) are subordinated to a persuasive function. Therefore, I understand persuasion as a specific function of language, which covers all the areas of advertising message: lexics, phraseology, semantics, stylistics, syntax, morphology, phonetics and linguistic image of the world, and even graphics or visualization of the text. Above all, I am interested in the implementation of the persuasive function at the grammatical level of the text. And although my reflections on linguistic means of persuasion in slogans are sometimes close to stylistic or semantic approaches, the theoretical part of the dissertation is subordinated to the presentation of ways of influencing the thoughts and actions of people by means of specific grammatical structures. The following chapters of this part of the thesis are a study of types of persuasive agents: lexical, phraseological, word-formation, inflectional, syntactic, phonetic as well as graphic. It should be noted that all language persuasion mechanisms listed here may overlap. This is a feature of slogans that prevents their explicit classification due to the means of persuasion used in them. However, this is also their quality, which seems to be their most important persuasive value. The analysis of the collected material leads to the conclusion that the language has unlimited possibilities of its persuasive use.
Other language title versionsLinguistics means of persuasion in slogans advertising Polish territorial brands based on examples of slogans promoting Poland, voivodships and provincial cities
Book typeMonograph
Author Beata Jędrzejczak (FL / PPP)
Beata Jędrzejczak,,
- Institute of Polish Philology
PublisherUG Publishing House, MNiSW [80] [University of Gdańsk (UG)]
Publishing place (Publisher address)Gdańsk ; Sopot
ISBN978-83-7865-946-4
Issue year2020
Pages242
Publication size in sheets12.1
Keywords in Polishslogan reklamowy, marka terytorialna, językowe środki perswazji, perswazja
Keywords in Englishadvertising slogan, territorial brand, languistics means of persuasion, persuasion
Abstract in PolishKsiążka stanowi opis mechanizmów perswazji językowej w sloganach promujących polskie marki terytorialne. Wybór głównego zagadnienia podyktowany jest tym, że slogan reklamowy istnieje właśnie po ty, aby kogoś do czegoś namawiać. Zdaję sobie sprawę z tego, że omawiane hasła promujące pełnią wiele funkcji językowych jednocześnie, a większość z nich wzajemnie się motywuje. Odbiorcy oczekują, że slogan będzie informował i - choć niekoniecznie zgodnie z prawdą - to w gruncie rzeczy o czymś informuje, pełni więc funkcję informacyjną. Slogan ma się podobać odbiorcom, ma zatem realizować funkcję estetyczną. Dodatkowo (przynajmniej niekiedy) ma zwracać ich uwagę nie tylko na treść, lecz także na formę przekazu – ma więc pełnić także funkcję poetycką. Hasło reklamowe wyraża postawę nadawcy komunikatu, pełni zatem funkcję ekspresywną. Realizuje też funkcję kontaktową, ponieważ (w mniejszym lub większym stopniu) zwraca i podtrzymuje uwagę odbiorców, a także funkcję rytualną, bo z reguły spełnia wymogi gatunku. Wszystkie te funkcje (i wiele innych) podporządkowane są jednak funkcji perswazyjnej. Perswazję rozumiem tu zatem jako swoistą funkcję języka, która obejmuje swoim zasięgiem wszystkie płaszczyzny tekstu reklamowego: leksykę, frazeologię, semantykę, stylistykę, składnię, morfologię, fonetykę oraz językowy obraz świata, a nawet grafię czy wizualizację tekstu. Przede wszystkim interesuje mnie jednak realizacja funkcji perswazyjnej na poziomie gramatycznym tekstu. I choć moje rozważania na temat językowych środków perswazji w sloganach są niekiedy bliskie ujęciom stylistycznym lub semantycznym, to jednak część teoretyczna rozprawy jest podporządkowana przedstawieniu sposobów wpływania na myśli i czyny ludzi za pomocą określonych struktur gramatycznych. Kolejne rozdziały stanowią więc omówienie poszczególnych typów środków perswazyjnych: leksykalnych, frazeologicznych, słowotwórczych, fleksyjnych, składniowych, fonetycznych, a także graficznych. Za cel opracowania stawiam sobie poszerzenie zasięgu badań nad perswazją o nowy materiał językowy. Zakładam, że analiza zastosowanych w sloganach językowych środków perswazji będzie sposobem na przedstawienie wręcz nieograniczonych możliwości perswazyjnego wykorzystania języka.
Languagepl polski
File
Jedrzejczak_Beata_Jezykowe_srodki_perswazji_2020.pdf 2.86 MB
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 100.0, 29-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?