Bi2MoO6 modyfikowany lantanowcami: otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność

Patrycja Parnicka , Adriana Zaleska-Medynska

Abstract

Molibdenian bizmutu jest najprostszym związkiem typu Aurivillius’a, o energii pa-sma wynoszącej ~2,7 eV. Z tego powodu fotokatalizator ten może być z powodzeniem stoso-wany do degradacji zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł ener-gii jakim jest promieniowanie słoneczne. Niemniej jednak, ograniczenie zastosowania Bi2MoO6 wynikają z szybkiej rekombinacji nośników ładunku e–/h+. W ostatnich latach intensywnie pro-wadzone są badania nad wykorzystaniem unikatowych właściwości lantanowców w procesie fo-tokatalizy. W tym odniesieniu przeprowadzone prace badawcze obejmowały otrzymanie nano-cząstek Bi2MoO6 modyfikowanym iterbem, erbem oraz gadolinem za pomocą metody hydroter-malnej. Zbadano wpływ domieszki na właściwości optyczne i aktywność fotokatalityczną w pro-cesie degradacji fenolu pod wpływem promieniowania z zakresu ultrafioletowego i widzialnego (λ>350 nm). W celu określenia przebiegu procesu degradacji zanieczyszczeń przeprowadzono test w obecności zmiataczy reaktywnych indywiduum. Fotokatalizator potrójnie modyfikowany wykazał znacznie wyższą aktywność fotokatalityczną niż pojedynczo i podwójnie modyfikowane próbki. W jego obecności po 90 min naświetlania promieniowaniem z zakresu UV-Vis degrada-cji uległo 96% modelowego zanieczyszczenia. Zwiększoną aktywność fotokatalityczną przypisu-je się synergicznemu działaniu jonów Yb3+, Er3+ i Gd3+.
Author Patrycja Parnicka (FCh / DET / LPh)
Patrycja Parnicka,,
- Laboratory of Photocatalysis
, Adriana Zaleska-Medynska (FCh / DET / LPh)
Adriana Zaleska-Medynska,,
- Laboratory of Photocatalysis
Other language title versionsPreparation, characterization and photocatalytic activity of lanthanide-modified Bi2MoO6
Pages162-170
Book Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (eds.): Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2019: zastosowania metod inżynierii chemicznej, 2019, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-296-4, 259 p.
Keywords in Polishmolibdenian bizmutu, lantanowce, fotokataliza, fenol
Keywords in Englishbismuth molybdate, lanthanide, photocatalysis, phenol
URL https://wtiich.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wtiich/ptchem/MCh-2-Sk%C5%82ad-4-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?