Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi w Krakowie i Katowicach jako element rozwoju regionów

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The main topic of this paper is competition between airports. It is important from the point of view of the passenger and the air carrier. The combination of expectations of passengers and carriers is an important element for the functionality of the airports in a competitive area. Airports compete for passengers, air carriers, and an available time of flight operations. A classic case of competition is the airports in Cracow and Katowice. The main aim of this article is to analyze the impact of the instruments of competition between airports in Cracow and Katowice. The author performed market research in the analyzed airports and used secondary data. The main method used in the process of achieving the objective was analyzing comparative literature, analyzing source documents and heuristic analysis, and also the segregating and grouping of data obtained. The main instrument of competition is to offer carriers impact area airports and functioning system of airports links. Less important for the development of competition is having business units located in the vicinity of airports. Competition between airports contribute to the economic development of cities and regions. For this purpose, local actors and ports should work together. The development of airports is dependent on the development of the economy (shown in the accessibility factor), and is associated with investments airports and near-airports, which in turn leads to the development of the region.
Autor Dariusz Tłoczyński (WE / KRT)
Dariusz Tłoczyński
- Katedra Rynku Transportowego
Inne wersje tytułuCompetition between airports in Krakow and Katowice as an element of development of regions
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr7
Paginacja151-170
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimport lotniczy, Kraków, Katowice, konkurencja, region
Słowa kluczowe w języku angielskimairports, Cracow, Katowice, competition, region
Streszczenie w języku polskimGłównym tematem pracy jest konkurencja pomiędzy portami lotniczymi. Jest ona istotna z punktu widzenia pasażera i przewoźnika. Połączenie oczekiwań tych podmiotów jest ważnym aspektem funkcjonowania portu lotniczego w konkurencyjnym otoczeniu. Porty lotnicze konkurują m.in. o pasażera, przewoźnika, a także korzystne czasy wykonywania operacji lotniczych. Klasycznym przykładem rywalizacji są porty w Krakowie i Katowicach. Głównym celem artykułu jest ocena oddziaływania instrumentów konkurencji na funkcjonowanie i rozwój portów lotniczych w Krakowie i Katowicach. W tym celu przeprowadzono analizę dostępnych danych mających wpływ na konkurencję pomiędzy portami. Główną metodą była analiza porównawcza literatury przedmiotu, analiza dokumentów źródłowych oraz analiza heurystyczna, ponadto dokonano segregacji i grupowania uzyskanych danych. Stwierdzono, że głównym instrumentem konkurencji jest oferta przewoźników, obszar oddziaływania portów lotniczych oraz sprawnie funkcjonujący system dowozowo- odwozowy. Mniejsze znaczenie dla rozwoju konkurencji ma działalność podmiotów zlokalizowanych w otoczeniu portów lotniczych. Należy zauważyć, że konkurencja pomiędzy portami lotniczymi przyczynia się do rozwoju gospodarczego miast i regionów. W tym celu podmioty lokalne i porty winny ze sobą współpracować. Rozwój portów lotniczych jest uzależniony od rozwoju gospodarki (przedstawia to współczynnik accessilibity), wiąże się z inwestycjami lotniczymi i okołolotniczymi, a to z kolei prowadzi do rozwoju regionu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.7.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_tloczynski.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?