Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi w Krakowie i Katowicach jako element rozwoju regionów

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The main topic of this paper is competition between airports. It is important from the point of view of the passenger and the air carrier. The combination of expectations of passengers and carriers is an important element for the functionality of the airports in a competitive area. Airports compete for passengers, air carriers, and an available time of flight operations. A classic case of competition is the airports in Cracow and Katowice. The main aim of this article is to analyze the impact of the instruments of competition between airports in Cracow and Katowice. The author performed market research in the analyzed airports and used secondary data. The main method used in the process of achieving the objective was analyzing comparative literature, analyzing source documents and heuristic analysis, and also the segregating and grouping of data obtained. The main instrument of competition is to offer carriers impact area airports and functioning system of airports links. Less important for the development of competition is having business units located in the vicinity of airports. Competition between airports contribute to the economic development of cities and regions. For this purpose, local actors and ports should work together. The development of airports is dependent on the development of the economy (shown in the accessibility factor), and is associated with investments airports and near-airports, which in turn leads to the development of the region.
Author Dariusz Tłoczyński (FE/DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsCompetition between airports in Krakow and Katowice as an element of development of regions
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No7
Pages151-170
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishport lotniczy, Kraków, Katowice, konkurencja, region
Keywords in Englishairports, Cracow, Katowice, competition, region
Abstract in PolishGłównym tematem pracy jest konkurencja pomiędzy portami lotniczymi. Jest ona istotna z punktu widzenia pasażera i przewoźnika. Połączenie oczekiwań tych podmiotów jest ważnym aspektem funkcjonowania portu lotniczego w konkurencyjnym otoczeniu. Porty lotnicze konkurują m.in. o pasażera, przewoźnika, a także korzystne czasy wykonywania operacji lotniczych. Klasycznym przykładem rywalizacji są porty w Krakowie i Katowicach. Głównym celem artykułu jest ocena oddziaływania instrumentów konkurencji na funkcjonowanie i rozwój portów lotniczych w Krakowie i Katowicach. W tym celu przeprowadzono analizę dostępnych danych mających wpływ na konkurencję pomiędzy portami. Główną metodą była analiza porównawcza literatury przedmiotu, analiza dokumentów źródłowych oraz analiza heurystyczna, ponadto dokonano segregacji i grupowania uzyskanych danych. Stwierdzono, że głównym instrumentem konkurencji jest oferta przewoźników, obszar oddziaływania portów lotniczych oraz sprawnie funkcjonujący system dowozowo- odwozowy. Mniejsze znaczenie dla rozwoju konkurencji ma działalność podmiotów zlokalizowanych w otoczeniu portów lotniczych. Należy zauważyć, że konkurencja pomiędzy portami lotniczymi przyczynia się do rozwoju gospodarczego miast i regionów. W tym celu podmioty lokalne i porty winny ze sobą współpracować. Rozwój portów lotniczych jest uzależniony od rozwoju gospodarki (przedstawia to współczynnik accessilibity), wiąże się z inwestycjami lotniczymi i okołolotniczymi, a to z kolei prowadzi do rozwoju regionu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.7.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_tloczynski.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?