Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka

Agnieszka Banaszkiewicz

Abstract

Speech therapy of a patient with complete one-sided cleft lip and palate requires knowledge and skills in the area of speech therapy as well as activity among an interdisciplinary circle of specialists. The main objective of the text is to present the applied program of therapy and selected techniques of speech therapy, enhanced with analysis of difficulties appearing dur-ing many years of speech therapy practice connected with school learning and changing the anatomical conditions of the patient. The presented case study involves a 9-year period, while a 4.5-year period of therapy is described of a child from the age of 7 to nearly 12 years and her further development to the age of 16. Thanks to the use of verification diagnosis, it is possible to assess the effectiveness of activities undertaken in the area of language development.
Author Agnieszka Banaszkiewicz (FL / DL)
Agnieszka Banaszkiewicz,,
- Department of Logopaedics
Other language title versionsCleft speech therapy and assessment of measures taken on the basis of a case study involving 9 years of a child’s life
Journal seriesLogopaedica Lodziensia, ISSN 2544-7238, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjęzykoznawstwo, logopedia, terapia logopedyczna, rozszczep wargi i podniebienia, mowa rozszczepowa, dyslalia rozszczepowa, dwujęzyczność
Keywords in Englishlinguistics, logopaedics, speech therapy, cleft lip and palate, cleft speech, cleft dyslalia, bilingualism
Abstract in PolishTerapia logopedyczna pacjenta z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz działania w interdyscyplinarnym kręgu specjalistów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowanego programu terapeutycznego oraz wybranych technik logopedycznych, wzbogaconych analizą trudności pojawiających się w trakcie wieloletniej pracy logopedycznej, a związanych z nauką w szkole oraz zmieniającymi się warunkami anatomicznymi pacjentki. Prezentowane studium przypadku obejmuje dziewięć lat, przy czym opisany został czteroipółletni okres terapii dziecka w wieku od siedmiu do prawie dwunastu lat oraz jego dalsze losy do szesnastego roku życia. Dzięki zastosowaniu diagnozy weryfikacyjnej możliwe jest ocenienie efektywności podjętych działań z zakresu rozwoju językowego.
DOIDOI:10.18778/2544-7238.03.01
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/6184/5816
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?