Specyfika mobilności uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Gdyni

Olgierd Wyszomirski

Abstract

Students of secondary schools are an important segment of passengertransport, both because of the scope of use of its services, and the aim to keep them asthe passengers in the future. It is appropriate therefore to examine their mobility interms of preferences and transport behaviour and assess the quality of public transportservices in terms of transport policy and transport offer of public transport. Departmentof Transportation Market at Gdañsk University, in collaboration with theUrban Transport Authority in Gdynia, conducted a study of the transport preferencesand behaviour of junior pupils and pupils of secondary schools in Gdynia in theschool year 2013/2014. Studies have been carried out by auditory questionnaire. Aninteresting research question is to compare the transport preferences and behaviourof pupils attending both types of schools to determine their specificity. Under consideration,based on the results of primary research are the characteristics of the pupilsdetermining their mobility, their transport demands and behaviour and the evaluationof the quality of services in cross-section of individual elements of the transportoffer. In the final part of the study, the findings of cognitive and practical result arepresented.
Author Olgierd Wyszomirski (FE / DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe specificity of the mobility of junior pupils and pupils of secondary schools in Gdynia
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages107-119
Publication size in sheets1
Keywords in Englishurban transport, pupils mobility,transport preferences, transport behavior
Abstract in PolishUczniowie szkół ponadpodstawowych stanowią ważny segment pasażerów transportu miejskiego zarówno ze względu na zakres korzystania z jego usług, jak i dążenie do utrzymania ich w roli stałych pasażerów w przyszłości. Celowe jest więc badanie ich mobilności w zakresie preferencji i zachowań transportowych oraz oceny jakości usług transportu zbiorowego pod kątem kształtowania polityki transportowej i oferty przewozowej transportu zbiorowego. Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeprowadziła badania preferencji i zachowań transportowych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014. Badania zostały zrealizowane metodą ankiety audytoryjnej. Interesującym zagadnieniem badawczym jest porównanie preferencji i zachowań transportowych uczniów obu rodzajów szkół w celu określenia ich specyfiki. Przedmiotem rozważań opartych na wynikach badań pierwotnych są cechy uczniów determinujące ich mobilność, a następnie ich postulaty przewozowe, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocena jakości usług w przekroju poszczególnych elementów oferty przewozowej. W końcowej części opracowania przedstawione zostały wnioski o charakterze poznawczym i praktycznym, wynikające z przeprowadzonych badań.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back