Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego

Piotr Pisarewicz , Ewa Kowalewska

Abstract

The aim of this paper is to analyze selected regulations of the banking law and financial market supervision concerning the protection of customers of the banking sector. Customer protection is one of the key challenges facing both the Polish and international financial system in recent decades. Capital groups offering their services make financial products more and more common. Thus, customers are willing to make many, often unintentional decisions related to saving management. The authors of this paper, after a detailed selection of research areas, have focused particular attention on selected issues related to banking law regulations and financial market supervision, which are managed by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). The study was compiled in two chapters divided into analytical detailed parts. The first concerns the analysis of the banking law regulations with respect to the bank account agreement and the credit agreement, which referred to customer protection directly or indirectly. Part two is an analysis of the regulation of financial market supervision, with particular emphasis on the practical aspects of its operation in the banking sector. The guidelines concerning the protection of clients in the statutory provisions as well as the practical dimension of the KNF’s operations were discussed, starting from the decision to impose penalties, the list of public warnings and ending with the issued recommendations. The study identified the basic principles and formal and legal rules that enable the shaping of practical mechanisms to protect clients’ rights in the domestic banking sector.
Author Piotr Pisarewicz (FM / DFFR)
Piotr Pisarewicz,,
- Department of Finance and Financial Risk
, Ewa Kowalewska
Ewa Kowalewska,,
-
Other language title versionsSelected issues of banking regulation and supervision of the financial market in the field of banking market protection
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/1
Pages29-48
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishbank, klient, prawo bankowe, organ nadzoru, rekomendacje
Keywords in Englishbank, customer, banking law, supervisory authority, recommendations
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest analiza wybranych regulacji prawa bankowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego. Ochrona klientów jest jednym z kluczowych wyzwań ostatnich dekad, przed którym stoi zarówno polski, jak i międzynarodowy system finansowy. Grupy kapitałowe oferujące swoje usługi powodują, iż produkty finansowe stają się coraz bardziej powszechne. Tym samym klienci są skłonni do podejmowania wielu, często nie do końca przemyślanych decyzji związanych z zarządzaniem oszczędnościami. Autorzy niniejszego opracowania po dokonaniu szczegółowej selekcji obszarów badawczych skupili szczególną uwagę na wybranych zagadnieniach związanych z regulacjami prawa bankowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym, którym zawiaduje KNF. Badanie zaprezentowano w dwóch częściach podzielonych na analityczne części szczegółowe. Pierwsza dotyczy analizy regulacji prawa bankowego w zakresie umowy rachunku bankowego oraz umowy kredytowej, które nawiązywały do ochrony klienta w sposób bezpośredni lub pośredni. Część druga to analiza regulacji w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania nad sektorem bankowym. Omówiono wytyczne odnośnie do ochrony klientów w zapisach ustawowych, a także praktyczny wymiar działalności KNF, począwszy od decyzji o nałożeniu kar, listy ostrzeżeń publicznych aż do wydawanych rekomendacji. Badanie wskazało podstawowe założenia i reguły formalnoprawne, które umożliwiają kształtowanie praktycznych mechanizmów ochrony praw klientów w rodzimym sektorze bankowym.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?