Różnice w stopie zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Dorota Banaszkiewicz , Olga Komorowska , Arkadiusz Kozłowski

Abstract

The aim of the article is to compare the rate of employment and factors affecting it in a group of mothers raising children with and without disabilities. The analysis was based on the results of previous research carried out by various research centers, as well as on unit data from the Household Budget Survey 2014. The hypothesis formulated by the authors of the article is as follows: the rate of employment of mothers bringing up a child with a disability is lower than the rate of employment of mothers raising a child without a disability, both in general terms and in each group, separated according to the typical socio-demographic characteristics of the mother.The birth of a child in a family changes its functioning and enforces at least a tem-porary reduction of work usually by the mother. However, life with a child with disabilities places parents ahead of additional unexpected and time-sensitive, physical and financial challenges, which makes the professional activity of mothers more difficult in this group than in the group of mothers who look after children without disabilities. For women bringing up a child with a disability, work also acquires a therapeutic significance, because it makes for the possibility to detach from the child’s disability and take a distance from her life.
Author Dorota Banaszkiewicz (FM/DS)
Dorota Banaszkiewicz,,
- Department of Statistics
, Olga Komorowska (FM/DS)
Olga Komorowska,,
- Department of Statistics
, Arkadiusz Kozłowski (FM/DS)
Arkadiusz Kozłowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsDifferences in the employment rate of mothers bringing up a child with a disability and without disabilities
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No1
Pages7-24
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishstopa zatrudnienia matek, dziecko z niepełnosprawnością, gospodarstwo domowe z dziećmi, regresja logistyczna, Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych
Keywords in Englishrate of employment, professional activity of mothers, child with a disability, household with children, logistic regression, Household Budget Survey
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie poziomu zatrudnienia i czynników mających na nie wpływ w grupie matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności. Analiza została oparta na danych jednostkowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD) z roku 2014. Hipoteza, którą postawili autorzy artykułu, brzmi następująco: stopa zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jest niższa w porównaniu ze stopą zatrudnienia matek wychowujących dziecko bez niepełnosprawności, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w każdej grupie wyodrębnionej według typowych cech społeczno-demograficznych matki.Pojawienie się dziecka w rodzinie zmienia jej funkcjonowanie i wymusza przy-najmniej przejściowe ograniczenie pracy najczęściej przez matkę. Natomiast życie z dzieckiem z niepełnosprawnością stawia rodziców przed dodatkowymi nieoczekiwanymi i obciążającymi czasowo, fizycznie i finansowo wyzwaniami, co sprawia, że aktywność zawodowa matek jest bardziej utrudniona w tej grupie niż w grupie matek, które opiekują się dziećmi bez niepełnosprawności. W przypadku kobiet wychowujących dziecko z niepełnosprawnością praca nabiera również znaczenia terapeutycznego, ponieważ umożliwia oderwanie się od niepełnosprawności dziecka i nabrania dystansu do swojego życia.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.1.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/SOEP_1_z_2019.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?