Zmiany w morskiej turystyce wycieczkowej w Gdyni

Jan Andrzej Wendt , Tomasz Wiskulski

Abstract

Maritime tourism is one of the fastest growing tourist branches, bringing significant revenue to the cities and ports that develop it. Baltic cruises generates about 20% of all maritime tourist traffic. However, Polish ports, as shown through the example of Gdynia, have a small marketshare. The article presents results of the analysis of changes in the volume of traffic of cruise ships and the number of tourists arriving in Gdynia. The undertaken research is aimed at assessing and indicating the direction of changes in maritime tourist traffic in Gdynia in the years 1997–2016. The subject of the study are changes in the number of visits of cruise ships and tourists in the port of Gdynia. The data for the analysis of the traffic volume of the cruise traffic come from the reports and information from the Port of Gdynia Authority S.A. in Gdynia and cited in the literature. The work used basic statistical methods, including the analysis of changes in the volume of tourist traffic in particular years. It has made it possible to indicate a decisive decrease in the number of visits made by cruisers in Gdynia in the analyzed period, with the number of tourists stabilizing at 80–90 thousand per year in the last four years. However, this number results from the fact that Gdynia had visits of larger cruisers in last years than it was in the previous period. The location of the port in Gdynia and the lack of significant investments in port infrastructure for maritime tourism lead to the stabilization of tourist traffic at the present level.
Author Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
, Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
Other language title versionsChanges in sea cruise tourism in Gdynia
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol32
No1
Pages76-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGdynia, ruch turystyczny, statki wycieczkowe, turystyka morska
Keywords in Englishcruise ships, Gdynia, maritime tourism, tourist traffic
Abstract in PolishTurystyka morska należy do najszybciej rozwijającego się rodzaju turystyki i przynosi znaczne dochody miastom i portom, które ją rozwijają. Rejsy wycieczkowe po Bałtyku stanowią ok. 20% całego morskiego wycieczkowego ruchu turystycznego. Jednak porty polskie, jak pokazuje przykład Gdyni, mają w tym niewielki udział. W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian w wielkości ruchu statków wycieczkowych i liczby turystów przybywających na nich do Gdyni. Podjęte badania mają na celu ocenę i wskazanie kierunku zmian w morskim ruchu turystycznym w Gdyni w latach 1997–2016. Przedmiotem badań są zmiany liczby wizyt statków wycieczkowych i turystów w porcie gdyńskim. Dane do analizy wielkości ruchu wycieczkowców pochodzą z raportów i informacji z Zarządu Portu Gdynia S.A. w Gdyni oraz z cytowanej w pracy literatury. W pracy wykorzystano proste, klasyczne metody statystyczne, w tym analizę zmian wielkości ruchu turystycznego w poszczególnych latach. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać na zdecydowany spadek liczby wizyt wycieczkowców w Gdyni w badanym okresie przy stabilizacji liczby turystów na poziomie 80–90 tys. w ostatnich czterech latach. Jednak ta liczba wynika z faktu wizyt większych cruiserów w ostatnich latach, niż miało to miejsce wcześniej. Peryferyjne w stosunku do głównych bałtyckich tras turystyki morskiej położenie portu w Gdyni i brak znaczących inwestycji w infrastrukturę portową na potrzeby turystyki morskiej prowadzi do stabilizacji wielkości ruchu turystycznego na obecnym poziomie.
DOIDOI:10.24917/20801653.321.6
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.321.6/pdf_1
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-01-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?