Collective and individual DC pension schemes: comparing benefit amounts received by members

Anna Gierusz

Abstract

Occupational pension schemes in Poland are all defined contribution (DC) in nature. The contribution amount is fixed, whereas the benefit amount is unknown and depends on many factors such as contributions paid and investment returns received. The risk in a DC scheme is borne by the member, who may not be equipped with the financial knowledge needed to manage such a risk. A solution applied by some countries takes the form of collective DC schemes, where the risk is borne collectively by all members of such a scheme. The aim of this paper is to describe collective DC schemes functioning in selected countries and to compare the benefit amounts which the members can receive from collective and from individual DC schemes. The results show that the variability of benefit amounts in a collective DC scheme is lower than in a traditional DC scheme. An additional safeguard, which allows to improve the financial condition of a collective DC scheme in cases of low investment returns has been proposed.
Author Anna Gierusz (FM / DS)
Anna Gierusz,,
- Department of Statistics
Other language title versionsZbiorowy a indywidualny program emerytalny o zdefiniowanej składce: porównanie świadczeń uzyskanych przez uczestników
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages62-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpracownicze programy emerytalne, programy emerytalne o zdefiniowanej składce, programy zbiorowe DC
Keywords in Englishoccupational pension schemes, defined contribution pension schemes, collective DC schemes
Abstract in PolishPracownicze programy emerytalne (PPE) funkcjonujące w Polsce to programy o zdefiniowanej składce (defined contribution, DC). Wysokość składki jest z góry określona, nieznana jest natomiast wysokość świadczenia, która zależy od wielu czynników, m.in. takich jak suma wpłaconych składek i stopa zwrotu z inwestycji. Ryzyko związane z nieznaną wysokością świadczenia w tym typie programu ponosi uczestnik, który może nie mieć odpowiedniej wiedzy do podejmowania decyzji finansowych lub inwestycyjnych w celu zmniejszenia ryzyka. Rozwiązaniem stosowanym w niektórych krajach są programy zbiorowe DC (collective DC schemes), w których ryzyko ponoszą wspólnie wszyscy ich uczestnicy. Celem artykułu jest charakterystyka programów zbiorowych oraz porównanie wysokości świadczenia, jakie mogą uzyskać uczestnicy programu zbiorowego i tradycyjnego, indywidualnego programu o zdefiniowanej składce. Wykazano, iż wysokość świadczenia uzyskiwanego z programu zbiorowego charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż wysokość świadczenia z programu tradycyjnego. Rozważone zostało też dodatkowe zabezpieczenie, które umożliwia poprawę kondycji finansowej programu zbiorowego w razie niekorzystnych warunków finansowych.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.4.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=40967&from=publication
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?