Na pograniczu chemii i elektroniki - elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w analizie biomakromolekularnej

Tomasz Swebocki , Karolina Dziąbowska , Daniel Firganek , Tadeusz Ossowski , Anna Wcisło

Abstract

Over the recent years, there has been a growing interest in development of new methods of detection and analysis of biomacromolecules. Currently used techniques, including chromatography, spectroscopy, or methods based on the migration of molecules in the electric field, are readily used in many areas of chemistry and are crucial to modern chemical analytics. The universality of these methods is primarily due to their versatility and high precision. One of the main goals of the many scientific groups focused on supramolecular analysis is not only the development of new methods for the analysis of biomacromolecules, but also the design and construction of new tools which enable precise and fast both, qualitative and quantitative analysis. Currently, in order to minimize the time frame necessary to characterize the analyte, these methods use the tools based on specific detection mechanisms. Despite the lack of universality of the mentioned methods, they are generally applied in biomolecular electrochemical sensors (BES). An example of advanced BES can be immunosensors that allow the detection of specific antigens. In order to characterize such a system, a technique called electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is often adopted. EIS is a technique that allows measurements of impedance changes in the system and chemical and biological layers adsorbed on the surface of the electrode. When measuring the EIS, the whole spectrum of impedance is obtained in a given frequency range. The data is modeled then on the basis of the so-called equivalent circuits, which simplify the measured system to an electrical circuit. As BES are very sensitive systems, both chemically and mechanically, special attention should be paid to their construction process and the properties of layers that connect the antibody to the surface of the electrode. This chapter aims to briefly explain the principles of EIS and provide examples of practical measurements using this technique in the context of biomacromolecular analysis.
Autor Tomasz Swebocki (WCh / KChA / PChS)
Tomasz Swebocki
- Pracownia Chemii Supramolekularnej
, Karolina Dziąbowska (WCh / KChA / PChS)
Karolina Dziąbowska
- Pracownia Chemii Supramolekularnej
, Daniel Firganek (WCh / KChA / PChS)
Daniel Firganek
- Pracownia Chemii Supramolekularnej
, Tadeusz Ossowski (WCh / KChA / PChS)
Tadeusz Ossowski
- Pracownia Chemii Supramolekularnej
, Anna Wcisło (WCh / KChO / PChP)
Anna Wcisło
- Pracownia Chemii Peptydów
Inne wersje tytułuElectrochemical Impedance Spectroscopy regarding biomacromolecular analysis - where chemistry meets electronics
Paginacja98-112
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.12
Książka Kostrzewa Tomasz, Stasiewicz Piotr, Swebocki Tomasz, Filipczak Paulina (red.): Kwadrans dla chemii: monografia: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 25-29.04.2018 r. Skorzęcin, 2018, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-170-8, 122 s.
Streszczenie w języku polskimNa przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi sposobami detekcji oraz analizy biomakromolekuł. Obecnie stosowane techniki, m.in. chromatograficzne, spektroskopowe, czy metody oparte na migracji cząstek w polu elektrycznym, są kluczowe dla nowoczesnej analityki chemicznej. Powszechność tych metod wynika przede wszystkim z ich uniwersalności oraz wysokiej precyzji. Jednym z głównych celów grup badawczych zajmujących się analizą supramolekularną jest nie tylko opracowanie nowych metod analizy biomakromolekuł, lecz także projektowanie i konstrukcja nowych narzędzi pozwalających na dokładne, precyzyjne i szybkie oznaczenia jakościowe oraz ilościowe. Obecnie, aby zminimalizować czas niezbędny na scharakteryzowanie analitu, metody te wykorzystują narzędzia bazujące na specyficznych mechanizmach detekcji. Pomimo braku uniwersalności tych metod znajdują one zastosowanie m.in. w biomolekularnych czujnikach elektrochemicznych. Przykładem zaawansowanych bioczujników mogą być immunosensory, pozwalające na detekcję specyficznych antygenów. Aby móc scharakteryzować taki układ stosuje się między innymi elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną EIS (ang. electrochemical impedance spectroscopy). EIS jest techniką pozwalającą na pomiary zmian impedancji układu oraz zaadsorbowanych napowierzchni elektrody warstw chemicznych i biologicznych. Dokonując pomiaru EIS, otrzymuje się całe spektrum impedancji w danym zakresie częstotliwości, a następnie dane modeluje sięw oparciu o tzw. obwody zastępcze (ang. equivalent circuits), które upraszczają układ pomiarowy do obwodu elektrycznego. Ponieważ bioczujniki są układami bardzo wrażliwymi, zarówno chemicznie, jak i mechanicznie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich konstrukcję oraz właściwości warstw łączących przeciwciało z powierzchnią elektrody. Niniejszy rozdział ma na celu zwięźle wyjaśnić zasady działania EIS oraz przedstawić przykłady praktycznych pomiarów z wykorzystaniem tej techniki w kontekście analizy biomakromolekuł.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 05-09-2019, ChapterFromConference
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?