Inny/Obcy a konflikt - fenomen wzajemnych zależności

Joanna Belzyt , Jarosław Badera

Abstract

The aim of the article is to show the dependence of what is our/mine and Other/Alien in thinking about conflicts around investment projects. Investments related to the development of space and resources of the Earth, especially if they cause any (real or potential) changes, generate negative emotions which often become the embers of conflict. Paradoxically, participation in such conflict may benefit the parties involved. Positive outcomes include: meeting needs (attention and significance), fulfilling (new) social roles, learning about other points of view, finding them- selves in new social groups or embedded in local communities. Living in the social theater of life, each person plays different roles, which can lead to tension and a sense of ambivalence. In this situation, the individual has a sense of identity dispersion, being able to be simultaneously in several groups opposing each other. The conflict surrounding the Orzesze mining project can serve as an example here. This and other examples show that what is mine and the Other/Alien, with all its separateness, is, however, more or less intertwined with each other. So, the phenomenon of mutual dependence between the Other/Alien and conflict can provide an interesting perspective when looking at conflicts in managing the space and resources of the Earth. Conflicts, in particular mining-related ones, are an extremely complex phenomenon with great poten- tial – both negative and positive. The appreciation of the benefits mentioned in the article, which result from the mutual dependence of the parties involved in the conflict along with their readiness to go outside their comfort zones, provide an opportunity for mutual understanding and reaching agreement which could lead to a positive change consistent with the idea of sustainable development. In this complex situation, the incorporation of not only sociological but also psychological aspects becomes an important element of the states' and companies’ resources policy and cannot be neglected any more.
Author Joanna Belzyt (FSS/IE/DSpecE)
Joanna Belzyt,,
- Division of Special Education
, Jarosław Badera
Jarosław Badera,,
-
Other language title versionsThe Other/Alien and conflict - the phenomenon of mutual dependencies
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ISSN 2080-0819, (B 9 pkt)
Issue year2018
No106
Pages5-12
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishgórnictwo, społeczna odpowiedzialność biznesu, public relations
Keywords in Englishmining, corporate social responsibility, public relation
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie zależności tego, co nasze/moje, a Inne/Obce, w myśleniu o konfliktach wokół projektów inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i zasobów Ziemi, zwłaszcza jeśli spowoduje to jakiekolwiek zmiany (realne czy potencjalne), generowane są emocje negatywne, prowadzące do powstania zarzewia konfliktu. Paradoksalnie udział w konflikcie może nieść ze sobą korzyści dla stron zaangażowanych, choćby takie jak: zaspokojenie potrzeb (uwagi i ważności), realizowanie się w (nowych) rolach społecznych, poznawanie innych punktów widzenia, odnajdywanie się w nowych grupach społecznych czy „zakorzenienie” w lokalności. Żyjąc w „społecznym teatrze życia” każda osoba odgrywa różne role, co może prowadzić do napięcia i poczucia ambiwalencji. W takiej sytuacji jednostka ma poczucie rozproszenia tożsamości mogąc być jednocześnie w kilku opozycyjnych do siebie grupach. Jako przykład posłużyć może tu konflikt wokół projektu górniczego Orzesze. Ten i inne przykłady pokazują, że to, co moje oraz Inne/Obce, przy całej swej odrębności, jest jednak w mniejszy czy większy sposób ze sobą splecione. Fenomen wzajemnych zależności Innego/Obcego i konfliktu może być zatem ciekawym spojrzeniem na problematykę konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi. Konflikty, w tym zwłaszcza okołogórnicze, są niezwykle złożonym zjawiskiem, z wielkim potencjałem – zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Docenienie wymienionych w artykule korzyści, wynikających ze wzajemnych zależności stron zaangażowanych w konflikt, wraz z gotowością wyjścia poza sferę komfortu, dają możliwość zrozumienia i szukania porozumienia prowadzącego do pozytywnej zmiany zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. W tej złożonej sytuacji włączenie aspektów nie tylko socjologicznych, ale także psychologicznych staje się ważnym elementem polityki surowcowej państwa i przedsiębiorstw, którego nie można dłużej zaniedbywać.
DOIDOI:10.24425/12439
URL https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/Belzyt-Badera.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?