The consequences of demographic changes in the labor market - towards age management

Michał Kubiak

Abstract

In connection with the demographic changes taking place in recent decades, one of the key issues are the appropriate management of the potential of the growing number of elderly people and undertaking action to mitigate the economic and social impact of aging of the population. The involvement of older workers in the labor market and the maintenance of good health, activity and independence are the best ways to alleviate the problems resulting from aging of societies and to preserve intergenerational solidarity. The aim of the article is to analyze the demographic situation in Poland in the context of the potential of labor resources and to present the concepts and instruments of age management. The research hypothesis oscillates around the claim that the application of age management strategies makes it possible to make the best use of the potential of all employees in a company, regardless of their age. If restructuring of positions and tasks can increase productivity of employeesand improve the use of human capital, dissemination of age management systems in companies is one of the most desirable actions minimizing negative trends in the labor market, both in the social and economic sphere.
Author Michał Kubiak (FSS/IPS/DPSP)
Michał Kubiak,,
- Division of Public and Social Policy
Other language title versionsKonsekwencje przemian demograficznych na rynku pracy - w kierunku zrządzania wiekiem
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages461-478
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprzemiany na rynku pracy, starzenie się zasobów pracy, zarządzanie wiekiem
Keywords in Englishlabor market changes, aging labor force, age management
Abstract in PolishW ostatnich latach zasadniczej zmianie uległa struktura ludności pod względem wieku. W najbliższych dekadach należy oczekiwać nie tylko kurczenia się zasobów pracy, ale i ich ciągłego starzenia się. W wielu dokumentach rangi państwowej podkreśla się, że aktywne starzenie się jest jedyną szansą sprostania wyzwaniom, jakie niosą zmiany demograficzne, warunkiem koniecznym przyszłego dobrobytu i spójności społecznej. W tym kontekście wskazuje się na konieczność oddziaływania na jak najdłuższe zachowanie społecznej produktywności jednostki (działalność społeczna, zawodowa), a w odniesieniu do osób na przedpolu starości wskazuje na potrzebę aktywności zawodowej. W tej optyce starzenie się populacji nie musi nieść ze sobą tylko zagrożeń, ale może stanowić szansę na rozwój gospodarczy (usługi, towary, miejsca pracy). Jednak warunkiem dalszej aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej osób na przedpolu starzenia się jest dobry stan zdrowia i jak największy poziom ich samodzielności. W tej optyce zwiększa się rola zarządzania wiekiem, które dotyczy najczęściej osób w wieku powyżej 50 lat i odnosi się do przygotowania do dłuższego cyklu życia zawodowego. Zarządzanie wiekiem jest częścią polityki senioralnej, która koncentruje się na działaniach mających zwiększyć wydajność pracy osób starszych, a w konsekwencji ich zatrudnialność. Wachlarz działań podejmowanych w celu stworzenia środowiska pracy sprzyjającego pracownikom w różnym wieku, umożliwiającego wykorzystanie ich możliwości i zaspokojenie potrzeb okazuje się być stosunkowo szeroki.
DOIDOI:10.15804/cip201729
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4095/3417
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Kubiak_Michal_Konsekwencje_przemian_demograficznych_2017.pdf Kubiak_Michal_Konsekwencje_przemian_demograficznych_2017.pdf 3,41 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?