Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian

Ryszard Rutka , Małgorzata Czerska

Abstract

The main topic of this paper is to state if the transformation of our economy as a result of political changes altered organizational culture of enterprises as regards shaping proinvestment attitude of employees. The article also discusses if conditions were created to play the role supporting shaping innovative economy. In the period 1997-2000 and 2011- -2014 we observe that the influence of innovating factors rose. However, there are still some factors which have the priority: the procedures before the effectiveness and not precisely defined status of managers.
Author Ryszard Rutka (FM / IOM / DMS)
Ryszard Rutka,,
- Division of Management Systems
, Małgorzata Czerska (FM / IOM / DMS)
Małgorzata Czerska,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsDeterminants of management functions performance in the years 1997-2000 and 2011-2014. Structure and directions of changes
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2016
No2 (27)
Pages139-150
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishuwarunkowania pracy kierowniczej, warunki organizacyjne, kompetencje podwładnych, pozycja kierownika w organizacji
Keywords in Englishdeterminants of managerial work, organizational conditions, competences of subordinate, position of manager in organization
Abstract in PolishW artykule przedstawiono porównanie warunków pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Autorzy zadali dwa pytania. Czy w okresie ostatnich kilkunastu lat nastąpiły istotne zmiany warunków pełnienia ról kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach? Czy warunki pełnienia funkcji przełożonego skłaniają do kierowania proinnowacyjnego czy do kierowania prorutynowego? Wyniki badań wskazują, że w porównywalnych okresach wzrósł udział uwarunkowań sprzyjających kierowaniu proinnowacyjnemu (od kilku do kilkunastu punktów procentowych). Jako najczęściej wymienione obecnie uwarunkowania, utrudniające rozwój kierowania proinnowacyjnego, wymieniane są: presja na dyscyplinę realizacji zadania, a nie jego innowacyjność, niestabilność i niejednoznaczność dotyczące kryteriów oceny kierującego zespołem oraz oczekiwanie pełnienia przez przełożonego roli nadzorczo-instruktażowej.
DOIDOI:10.15611/noz.2016.2.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32242
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back