Plany zawodowe studentów a akredytacja na uczelniach – badanie wśród studentów kierunku finanse i rachunkowość

Grzegorz Bucior

Abstract

The aim of this article is to examine the relationship between the carrer plans of students in Finance and Accounting at the Faculty of Management at the University of Gdańsk and their perception of the accreditation and certification of professional financial institutions. Using research primarily based on student surveys, responses to questions about students'perceptions of the importance of certificates and professional qualifications, based on their professional plans, in particular the form of work or the size of the future employer, are formulated. The analysis of the results of the survey allows us to conclude that students planning to work in small and medium enterprises perceive the qualifications awarded by international organizations such as ACCA, CIMA or CFA as unnecessary in their future work. For those students, spending more on learning in return for facilitating the acquisition of professional qualifications is not justified. The basic conclusion from the research can be a guideline for people who construct the curriculum structure and curriculum content - it is justified to diversify the educational offer by allowing them to pursue financial studies accredited by the professors and without such accreditation.
Author Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsStudents career plans vs. accreditation of the university – the poll among finance and accounting course students
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, ISSN 2081-0644, (B 9 pkt)
Issue year2018
No(91) 2
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkwalifikacje zawodowe, ACCA, CIMA, CFA, SKwP, zawodowe plany studentów, finanse i rachunkowość
Keywords in Englishqualification for professionals, ACCA, CIMA, CFA, SKwP, student’s career plans, finance and accounting
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy planami zawodowymi studentów kierunku finanse i rachunkowość, studiujących na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a postrzeganiem przez nich działań uczelni polegających na uzyskaniu akredytacji i certyfikacji profesjonalnych podmiotów z branży finansowej. Przy wykorzystaniu badań, polegających przede wszystkim na badaniu ankietowym studentów, formułowane są odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania przez studentów znaczenia certyfikatów i kwalifikacji zawodowych w zależności od swoich planów zawodowych dotyczących w szczególności formy pracy lub wielkości firmy przyszłego pracodawcy. Analiza wyników badania ankietowego pozwala na sformułowanie wniosku, iż studenci planujący pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach postrzegają kwalifikacje nadawane przez organizacje międzynarodowe, takie jak ACCA, CIMA czy CFA, jako zbędne w przyszłej pracy zawodowej. Dla tych studentów ponoszenie dodatkowych nakładów na naukę, w zamian za ułatwienia w uzyskaniu zawodowych kwalifikacji, nie jest zasadne. Podstawową konkluzją z przeprowadzonych badań jest wskazówka dla osób konstruujących strukturę programów nauczania oraz treści programowe – celowe jest zróżnicowanie oferty edukacyjnej poprzez umożliwienie studiowania na kierunkach finansowych akredytowanych przez profesjonalne organizacje, jak i bez takiej akredytacji.
DOIDOI:10.21005/oe.2018.91.2.01
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
File
Bucior_Grzegorz_Plany_zawodowe_studentow_2018.pdf 142.74 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 06-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?