Mechanizmy wywierania wpływu społecznego wykorzystywane przez sprawców przestępstwa oszustwa metodami "na wnuczka" i "na policjanta"

Anna Różańska , Beata Pastwa-Wojciechowska

Abstract

The purpose of this work is to show the phenomenon of fraud committing methods “grandson” and “policeman”. The offence of fraud is an act of high social harm, which victims become elderly, living alone or being alone in home at the time of committing the offence. In the literature of the subject for a long time it is shown that the elderly are preferred by offenders age group, as they show the limitations in the functioning of the physical, mental and social development. The offender, using a number of mechanisms of social influence and changing the way it operates, lead older people to huge losses, not only the material but also psychological (a letdown for help anytime soon or loss of faith in the pure intentions of other people) and social (loss of confidence in the people and deepening insulation). Note one more accuracy, namely, if the elderly betting on victims of crime is a constant element of the activities of the perpetrators, the offender themselves change their methods of operation, adapting them to the social changes and knowledge about our operation. Perpetrators have a great understanding, what needs are most important for potential victims, and they still improve their knowledge in the area of tools to influence social development. Changes in the behavior of the perpetrators within these methods affect crime detection by law enforcement and the implementation of preventive measures adversely. Practice of criminal in Poland lasts several years, and the offenders, by modifying the method of operation, made the crime a steady source of illicit income.
Author Anna Różańska (FSS / IPsych)
Anna Różańska,,
- Institute of Psychology
, Beata Pastwa-Wojciechowska (FSS / IPsych / DPPFP)
Beata Pastwa-Wojciechowska,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Other language title versionsMechanisms of social influence through the appreciations of the crime fraudage by the "grandson" and "the polceman" methods
Journal seriesKultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, ISSN , e-ISSN 2299-4033, (B 6 pkt)
Issue year2018
No30
Pages192-209
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprzestępstwo, oszustwo, metoda "na wnuczka" i "na policjanta", mechanizmy, wywieranie wpływu, osoby starsze
Keywords in Englishcrime, fraud, method "grandson" and "policeman", mechanisms, influence, older people
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest ukazanie zjawiska przestępstwa oszustwa popełnianego metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępstwo oszustwa jest czynem o wysokiej szkodliwości społecznej, którego ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące lub w momencie popełnienia przestępstwa przebywające w domu same. W literaturze przedmiotu od dawna wskazuje się, że osoby starsze stanowią preferowaną przez przestępców grupę wiekową, ponieważ wykazują ograniczenia w obszarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Sprawcy, wykorzystując szereg mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz zmieniając sposób działania, doprowadzają osoby starsze do ogromnych strat, nie tylko tych materialnych, ale także psychologicznych (zawiedzione nadzieje na pomoc najbliższym czy też utrata wiary w czyste intencje innych osób) i społecznych (utrata zaufania do ludzi i pogłębiająca się izolacja). Należy zauważyć jeszcze jedną prawidłowość, mianowicie, o ile typowanie osób starszych na ofiary przestępstw jest stałym elementem działań sprawców, o tyle sami sprawcy zmieniają swoje metody działania, dostosowując je do zachodzących zmian społecznych i wiedzy o sposobach naszego funkcjonowania. Sprawcy dysponują doskonałym rozeznaniem, jakie potrzeby są najważniejsze dla potencjalnych ofiar, i wciąż doskonalą swoją wiedzę w obszarze narzędzi wywierania wpływu społecznego. Zmiany sposobu działania sprawców w obrębie przedmiotowych metod wpływają niekorzystnie na wykrywalność przestępstwa przez organy ścigania i wdrażanie działań profilaktycznych. Proceder przestępczy w Polsce trwa kilkanaście lat, a sprawcy, modyfikując sposób działania, uczynili z przestępstwa stałe źródło nielegalnego dochodu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.5889
URL https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180499
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?