The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of sustainable development

Joanna Sadkowska , Magda Caban , Mariusz Chmielewski , Piotr Stepnowski , Jolanta Kumirska

Abstract

The sustainable development of human activities is directly related to the protection of the environment by lowering the anthropogenic stress. Pharmaceuticals – due to their growing consumption (use in medicine, veterinary, animal production, cosmetics) and their incomplete removal in wastewater treatment plants – are classifi ed as a group of new and rapidly emerging pollutants which have been proven to have a negative impact onto water organisms. In order to ensure the proper protection of human health and the environment there is an urgent necessity of determining pharmaceuticals in clinical, cosmetic, food and environmental samples. Gas (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) are valuable techniques for such determination, especially when they are coupled with mass spectrometry (GC-MS; LC-MS) or tandem mass spectrometry (GC-MS/MS; LC-MS/MS). The purpose of this paper is to present an analysis of sustainability features of analytical techniques in the light of necessity to determine trace amounts of pharmaceuticals in the aforementioned different matrices. Using the Delphi method we performed an analysis of the key sources of the competitive advantages of the application of GC and GC-MS techniques for determining the pharmaceutical residue in clinical, cosmetic, food and environmental samples – compared to techniques based on HPLC or LC-MS. The analysis covered the following areas: (i) the features of the technique, (ii) the price, and (iii) the applicability in various sectors of economy.
Autor Joanna Sadkowska (WZ / KEP / ZEMF)
Joanna Sadkowska
- Zakład Ekonomiki Małej Firmy
, Magda Caban (WCh / KAŚ / PAiMŚ)
Magda Caban
- Pracownia Analityki i Monitoringu Środowiska
, Mariusz Chmielewski (WZ / KEP / ZRP)
Mariusz Chmielewski
- Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa
, Piotr Stepnowski (WCh / KAŚ / PChZŚ)
Piotr Stepnowski
- Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska
, Jolanta Kumirska (WCh / KAŚ / PAiDCh)
Jolanta Kumirska
- Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej
Inne wersje tytułuZastosowanie chromatografi i gazowej do oznaczania pozostałości farmaceutyków w próbkach klinicznych, kosmetycznych, żywieniowych i środowiskowych w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju
Tytuł czasopisma/seriiArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, [0324-8461], (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Tom45
Nr1
Paginacja42-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimpharmaceutical residues determination, GC-based methods, sustainable development, competitive advantage, Polish market
Klasyfikacja ASJC2300 General Environmental Science
Streszczenie w języku polskimRozwój zrównoważony jest bezpośrednio związany z ochroną środowiska, w tym z obniżeniem stresu antropogenicznego. W związku z rosnącym zużyciem farmaceutyków w wielu sektorach gospodarki, w tym między innymi w medycynie, weterynarii, sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym oraz ich niepełnym usuwaniem przez oczyszczalnie ścieków, pozostałości farmaceutyków docierają do środowiska, gdzie mogą oddziaływać na organizmy tam bytujące. W celu zapewnienia właściwej ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska niezbędnym jest oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach klinicznych, kosmetycznych, żywieniowych oraz środowiskowych. Techniki oparte na chromatografi i takie jak: chromatografi a gazowa (GC – Gas Chromatography), wysokosprawna chromatografi a cieczowa (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) są szczególnie przydatne w oznaczaniu farmaceutyków w szczególności, kiedy techniki te są sprzężone ze spektrometrią mas (GC-MS, LC-MS) lub tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS; LC-MS/MS). Celem niniejszego artykułu jest analiza przewag konkurencyjnych techniki, jaką jest chromatografi a gazowa w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując metodę delfi cką przenalizowano użyteczność i przewagi chromatografi i gazowej w oznaczaniu pozostałości farmaceutyków w różnych próbkach – w porównaniu do technik opartych na HPLC oraz HPLC-MS. Na podstawie przeprowadzonych badań na rynku polskim, którymi objęto 277 podmiotów wykorzystujących w swojej działalności techniki analityczne, przedstawiono możliwości zastosowania techniki GC w poszczególnych sektorach gospodarki.
DOIDOI:10.24425/aep.2019.124829
URL http://journals.pan.pl/Content/108893/PDF/The+use+of+gas+chromatography+for+determining+pharmaceutical+residues+in+clinical%2C+cosmetic%2C+food+and+environmental+samples+in+the+light+of+the+requirements+of+sustainable+development.pdf?handler=pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 24-01-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Cytowania Scopus = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; Impact Factor WoS: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?