Los niewidoczny? Kresy i Kresowianie jako temat ekspozycji muzealnych po 1989 roku

Magdalena Sacha

Abstract

The question of presenting the heritage of the Borderlands and the life of its inhabitants in Polish museums after 1989 is tackled. The main focus of interest are displays perceived as: 1) visual and public form of knowledge transfer; 2) the way of overcoming the trauma of losing one's native land; 3) tools for creating collective identity and 4) effects of the participation of Borderland circles in creating the display. The goal of the study is an overview of contemporary exhibitions dedicated to the Eastern Borderlands, and the experience of their loss as the result of WW II. Since the residents of the Borderlands were relocated to the 'former German' territories, the overview centres on the displays from the Western and Northern Territories. Apart from the local and national aspects, what matters is also the international dimension related to museum presentations of the 'lost land' and the fate of migrants. Therefore, the activity of Polish institutions is initially shown in the European context, through recalling the legal framework and working conditions of so called East German museums commemorating the 'German East' lost by Germany. The question of the reasons for the disproportion in the presentation of the topic between Poland and Germany is posed, while the to-date achievements of Polish museologists are presented.
Author Magdalena Sacha (FL / ICS)
Magdalena Sacha,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsInvisible destiny? Borderlands and borderlanders as the topic of museum displays after 1989
Journal seriesMuzealnictwo, ISSN 0464-1086, e-ISSN 2391-4815, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol60
Pages193-207
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishwystawiennictwo, wystawa partycypacyjna, Kresy, Kresowianie, ekspatriacja, post-trauma, Ziemie Zachodnie i Północne, muzea "niemieckiego Wschodu"
Keywords in Englishart of exhibition, participatory exhibition, Borderlands, Borderlanders, expatriation, Western and Northern Territories, museums of the 'German East'
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest kwestii prezentacji dziedzictwa Kresów i losów Kresowian w muzeach polskich po 1989 roku. Głównym punktem zainteresowania są ekspozycje rozumiane jako: 1) wizualna i publiczna forma transferu wiedzy; 2) sposób przepracowania traumy utraty ziem rodzinnych; 3) narzędzie kreowania tożsamości zbiorowej oraz 4) efekt partycypacji środowisk kresowych w kreowaniu wystaw. Celem opracowania jest dokonanie przeglądowej prezentacji współczesnych wystaw poświęconych Kresom i doświadczeniu ich utraty na skutek II wojny światowej. Z uwagi na fakt, że mieszkańców Kresów przesiedlano na ziemie "poniemieckie", przegląd skupia się na ekspozycjach z terenów Ziem Zachodnich i Północnych. Oprócz aspektu lokalnego i narodowego istotny jest aspekt międzynarodowy, dotyczący muzealnych prezentacji "ziem utraconych" i losów uchodźców. Dlatego też działalność instytucji polskich ukazana jest wstępnie w kontekście europejskim, poprzez przywołanie ram prawnych i warunków pracy tzw. muzeów wschodnioniemieckich, upamiętniających utracony przez Niemcy "niemiecki Wschód". Artykuł stawia pytania o przyczyny nierównowagi w prezentacji tego tematu pomiędzy Polską a Niemcami i prezentuje dotychczasowe dokonania polskich muzealników.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3337
URL https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=191068
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?