Postrzeganie organizacyjne jako granica w budowaniu relacji między jednostkami administracji publicznej

Dorota Jendza

Abstract

The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It’s a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.
Author Dorota Jendza (FM / IOM / DMS)
Dorota Jendza,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsThe organizational perception as a boundary in creating the relations between public administration bodies
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No128
Pages163-175
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrelacje międzyorganizacyjne, postrzeganie, administracja publiczna, granice organizacji
Keywords in Englishinterorganizational relationships, perception, public administration, the boundaries of organization
Abstract in PolishPostrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Jendza.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back