Self-presentation. Enterprise impression management as part of external reporting

Elżbieta Jaworska , Grzegorz Bucior

Abstract

The way companies communicate with stakeholders is, among others, sharing of annual reports containing information on the corporate’s performance. The companies can present financial and non-financial information in a way that will serve their interests, using a variety of narratives. The aim of the study is to present the issues of impression management in the company’s financial reporting and the management strategies used to create the desired image. The method used was an analysis of available literature. The authors were primarily interested in the published research on: (1) the relationship between the following concepts: impression, image, reputation, self-presentation (2) impression management essence (3) impression management strategy in external reporting (4) directions of impression management usage in accounting and reporting. The study is a theoretical basis for further research covering the conduct of Polish companies in the context described.
Author Elżbieta Jaworska
Elżbieta Jaworska,,
-
, Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsAutoprezentacja. Jak zarządzać wizerunkiem przedsiębiorstwa w ramach raportowania zewnętrznego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages150-159
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie wrażeniem, wizerunek przedsiębiorstwa, autoprezentacja, reputacja, strategie ujawniania informacji
Keywords in EnglishImpression management, corporate image, self-presentation, reputation, disclosure strategies
Abstract in Polish Celem pracy jest przedstawienie problematyki autoprezentacji w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa oraz stosowanych strategii zarządzania wrażeniem dla kreowania pożądanego wizerunku. Zastosowaną metodą była analiza dostępnej literatury przedmiotu. Autorów interesowały przede wszystkim opublikowane badania z zakresu: (1) powiązania między pojęciami: wrażenie, wizerunek, reputacja, autoprezentacja, (2) istoty zarządzania wrażeniem, (3) strategii zarządzania wrażeniem w ramach raportowania zewnętrznego, (4) kierunków wykorzystania zarządzania wrażeniem w rachunkowości i sprawozdawczości. Praca stanowi teoretyczną podstawę do dalszych badań obejmujących zachowanie polskich przedsiębiorstw w opisywanym kontekście.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37318
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2019-12-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?