Kultura popularna w nauczaniu szkolnym: analiza krytyczna

Tarzycjusz Buliński

Abstract

The article analyzes the attempts to teach popular culture in school made by scholars in critical pedagogy. The following issues are presented: 1) theoretical postulates that justify the need to introduce elements of popular culture to school education and the proposed teaching methods; 2) difficulties encountered in meeting these postulates in practice along with the explanation of these difficulties provided by critical educators, 3) an analysis of the reasons why those attempts failed, the source of which lies in inadequate knowledge of the nature of child development, teaching and learning processes and the relationship between the medium (writing, television, the Internet) and consciousness.
Autor Tarzycjusz Buliński (WH / IAiE)
Tarzycjusz Buliński
- Instytut Archeologii i Etnologii
Inne wersje tytułuPopular culture in school instruction: a critical analysis
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Wychowawcza, ISSN 0033-2860, (B 7 pkt)
Rok wydania2013
Tom46
Nr4
Paginacja139-152
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimkultura popularna, szkoła, pedagogika krytyczna, antropologia kulturowa, psychologia rozwojowa
Słowa kluczowe w języku angielskimpopular culture, school education, critical pedagogy, cultural anthropology, developmental psychology
Streszczenie w języku polskimArtykuł analizuje próby nauczania kultury popularnej w szkole podejmowane przez badaczy z kręgu pedagogiki krytycznej. Przedstawiam w nim: 1) postulaty teoretyczne uzasadniające konieczność wprowadzenia elementów kultury popularnej do szkolnego nauczania i proponowane metody nauczania; 2) trudności, na jakie napotkała ich praktyczna realizacja i wyjaśnienia tych trudności dokonywane przez pedagogów krytycznych; 3) analizę przyczyn niepowodzeń tychże prób mających swe źródło w niedostatecznym rozpoznaniu natury rozwoju dziecka, procesu nauczania i uczenia się oraz relacji łączącej medium (pismo, telewizję, Internet) ze świadomością.
DOIDOI:10.5604/00332860.1093246
URL https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=139147
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?