Protestujące dzieci

Piotr Kowzan , Dominik Krzymiński , Katarzyna Hurko , Joanna Życzyńska , Monika Koenig , Patrycja Bloch , Dominika Rainka , Michał Mojzykiewicz , Weronika Bigus

Abstract

The purpose of this article is to describe the components of normalization of children's public dissent. We look specifically at the situation of their participation in an effective protest against a closure of an educational institution. Looking at the actual behavior of children in relation to power, we begin by showing the legal framework that legitimizes the participation of children in politics. Then we point to a number of historical examples of the collective participation of children in attempting to make a social change. With the criticism and debates of democracy and pedagogy theorists, these cases set a boundary for the possibility of a protest that involves children. The analysis of the case of children protesting in Gdańsk was conducted on the basis of video materials and took into account the adults’ efforts to regulate the course of events. As a result, we learn that the protesting children may be framed into an emancipatory but objectifying narrative. What is more, their personal participation in the protest and their voice have the power to de-legitimise public dialogue.
Author Piotr Kowzan (FSS / IE / DCT)
Piotr Kowzan,,
- Division of Curriculum Theory
, Dominik Krzymiński (FSS / IE)
Dominik Krzymiński,,
- Institute of Education
, Katarzyna Hurko (FSS / IE)
Katarzyna Hurko,,
- Institute of Education
, Joanna Życzyńska (FSS / IE)
Joanna Życzyńska,,
- Institute of Education
, Monika Koenig (FSS / IE)
Monika Koenig,,
- Institute of Education
, Patrycja Bloch (FSS / IE)
Patrycja Bloch,,
- Institute of Education
, Dominika Rainka (FSS / IE)
Dominika Rainka,,
- Institute of Education
, Michał Mojzykiewicz (FSS / IE)
Michał Mojzykiewicz,,
- Institute of Education
, Weronika Bigus (FSS / IE)
Weronika Bigus,,
- Institute of Education
Other language title versionsProtesting children
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No1 (81)
Pages45-62
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishpartycypacja społeczna, formy protestu, dzieci jako podmiot, instytucja kultury, administracja publiczna
Keywords in Englishsocial participation, protest forms, children as a subject, culture institution, public administration
Abstract in PolishCelem tego artykułu jest opisanie składowych normalizacji publicznego sprzeciwu dzieci w kontekście ich udziału w skutecznym proteście przeciwko likwidacji placówki oświatowej. Przyglądanie się temu, jakie zachowania dzieci w relacji z władzą publiczną mają współcześnie miejsce, zaczynamy od pokazania ram prawnych, które legitymizują udział dzieci w polityce. Następnie wskazujemy na szereg historycznych przykładów kolektywnego udziału dzieci w próbach przeprowadzenia zmian społecznych. Wraz z głosami krytyki i dyskusjami teoretyków demokracji i pedagogiki, przypadki te wytyczają pewną granicę pola możliwości przeprowadzenia protestu z udziałem dzieci. Analiza gdańskiego przypadku protestujących dzieci przeprowadzona została na podstawie materiałów wideo i uwzględniła wysiłki dorosłych włożone w uregulowanie przebiegu wydarzeń. W rezultacie dowiadujemy się, że protestującym dzieciom towarzyszyć może pewna emancypacyjna, choć uprzedmiotawiająca je narracja, ale ich osobisty udział w protestach i głos sprzeciwu mają moc delegitymizacji publicznego dialogu.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2018_81_3.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-04-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back