Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich

Krzysztof Kowalke

Abstract

Purpose – The purpose of the article was to analyze and evaluate the liquidity on the Polish shares market, and to compare it with liquidity on other European exchanges. Design/Methodology/approach – It was analyzed the liquidity of the largest companies listed on selected stock exchanges in Europe. The time range study was the first half of 2015 years. For each company estimate the average liquidity of a session in absolute value and liquidity ratios: the average turnover/capitalization, average volume/number of shares. Findings – The analyzes conducted showed that in the analyzed period, the highest liquidity of the stock market was characterized by German and Turkish. Conducted analysis also showed that the liquidity ratios exchanges in developing countries and the smaller European exchanges were usually lower than rates on major stock exchanges. Originality/Value – The results showed that the Polish stock market in terms of liquidity ratios did not differ significantly from the stock markets in developed countries. However, among the smaller stock exchanges, the liquidity on the Warsaw Stock Exchange was one of the highest.
Author Krzysztof Kowalke (FM / DIRE / IU)
Krzysztof Kowalke,,
- Investment Unit
Other language title versionsThe liquidity of the stock exchange in Warsaw on the background of liquidity European stock exchanges
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (86)
Pages273-286
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpłynność obrotu, rynki akcji, rynki rozwijające się
Keywords in Englishtrading liquidity, stock markets, emerging markets
Abstract in PolishCel – Analiza i ocena płynności obrotu akcjami na polskim rynku akcji oraz porównanie jej z płynnością na innych giełdach europejskich. Metodologia badania – Przeanalizowano płynność największych spółek giełdowych wybranych giełd papierów wartościowych w Europie. Zakres czasowy badania stanowiło I półrocze 2015 roku. Z każdego rynku wybrano 30 największych podmiotów na dzień 30 czerwca 2015 roku. Łącznie pod względem płynności obrotu przeanalizowano 300 podmiotów. Dla każdej spółki oszacowano średnią sesyjną płynność w wartości bezwzględnej oraz wskaźniki płynności: średni obrót/kapitalizacja, średni wolumen/ilość akcji. Wyniki badań – Przeprowadzone analizy wskazały, że w badanym okresie najwyższą płynnością cechowała się giełda niemiecka oraz turecka. Analizy sugerują również, że wskaźniki płynności giełd w krajach rozwijających się oraz na mniejszych giełdach europejskich były najczęściej na niższym poziomie niż wskaźniki na giełdach największych. Ponadto badania wykazały, że na giełdzie warszawskiej oraz innych giełdach w krajach rozwijających się wskaźniki płynności dla największych pięciu spółek spośród analizowanych były wyższe niż dla całej 30, jak również dla pięciu najmniejszych podmiotów. W przypadku giełd największych w krajach wysoko rozwiniętych zauważono zależność odwrotną. Oryginalność/Wartość – Wyniki badań wskazały, że polska giełda pod względem wskaźników płynności nie od - biegała znacząco od giełd w krajach rozwiniętych. Natomiast wśród analizowanych giełd mniejszych, płynność na GPW w Warszawie była jedną z najwyższych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-23
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/1625/31399.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?