Spadek znaczenia euro jako waluty międzynarodowej

Juliusz Giżyński , Ryszard Wierzba

Abstract

The main aim of this article is to present the most important theoretical aspects concerning internationalisation of the given currency and analysis of the international role of the euro from the beginning of its functioning. The detailed analysis has been conducted basing on the selected indicators in the period of 2008–2016. According to the authors of this article, these indicators best characterise the international position of the euro and they enable to confirm a hypothesis concerning decline in the importance of the euro as the international currency after 2007. International currency is a monetary unit used outside the country or an economic area. A provision about its internationalisation is not based on formal status but on real usage in the private and official sphere. Functions assigned to global currency are the same as they are in the case of traditional money, i.e. medium of exchange, unit of account and store of value. These functions are strongly connected with each other in both spheres. Moreover, the internationalisation of the given currency brings both benefits and costs for the country which issues it. Euro, since its introduction, has gained the status of the second international currency. In the period of 1999–2007 its international role was growing systematically and its development was encompassing all the global currency functions. Nevertheless, due to global financial crisis from the period of 2007–2009 and debt crisis in the euro area from the period of 2010–2012 the above mentioned growth was slowed down. The crisis induced decline of international investors’ confidence to the single currency, and therefore, it undermined transaction and investment demand on euro, with a negative impact on its international role over the period of 2008–2016. That is reflected in downward of the most of presented indicators which best characterise a degree of internationalisation of the euro within its particular functions. The reason for their fall were also development trends in the global currency system, demonstrated by the increase in the importance of renminbi in this system and remaining, within this system, hegemony of American dollar.
Author Juliusz Giżyński
Juliusz Giżyński,,
-
, Ryszard Wierzba (FM / KBiF)
Ryszard Wierzba,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsThe fall of importance of the euro as international currency
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages179-206
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polisheuro, waluta międzynarodowa
Keywords in Englisheuro, international currency
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów teoretycznych z zakresu internacjonalizacji danej waluty oraz analiza międzynarodowej roli euro od początku jej funkcjonowania. Szczegółowej analizy dokonano w oparciu o wybrane wskaźniki w okresie 2008–2016. Zdaniem autorów wskaźniki te najlepiej charakteryzują międzynarodową pozycję euro i umożliwiają potwierdzenie hipotezy dotyczącej spadku znaczenia euro jako waluty międzynarodowej po 2007 r. Waluta międzynarodowa jest jednostką pieniężną, którą wykorzystuje się poza granicami państwa lub obszaru gospodarczego. Postanowienie o umiędzynarodowieniu nie ma charakteru formalnego. Decyduje o tym rzeczywiste jej zastosowanie w obrotach walutowych w sferze prywatnej i oficjalnej. Funkcje przypisane do waluty światowej są takie same jak w przypadku tradycyjnego pieniądza, tj. środek płatniczy, miernik wartości i środek przechowywania wartości. Wiążą się one silnie ze sobą w obu sferach. Ponadto umiędzynarodowienie danej waluty wiąże się z korzyściami dla kraju ją emitującego, jak i pewnymi kosztami. Euro już od momentu wprowadzenia zyskało status drugiej waluty międzynarodowej. W latach 1999–2007 jej międzynarodowa rola systematycznie wzrastała, a jej rozwój obejmował wszystkie funkcje pieniądza światowego. Jednakże wskutek globalnego kryzysu finansowego z lat 2007–2009 i kryzysu zadłużenia w strefie euro w latach 2010–2012 wzrost ten został zahamowany. Kryzys spowodował spadek zaufania zagranicznych inwestorów do wspólnej waluty, a w konsekwencji spadek popytu transakcyjnego i inwestycyjnego na euro, co przełożyło się na zmniejszenie jej międzynarodowej roli w latach 2008–2016. Ma to swoje odzwierciedlenie w spadkach większości zaprezentowanych wskaźników, które charakteryzują stopień umiędzynarodowienia euro w ramach jej poszczególnych funkcji. Przyczyną ich spadku były także trendy rozwojowe światowego systemu walutowego, przejawiające się we wzroście znaczenia renminbi w tym systemie oraz utrzymującą się w nim hegemonią dolara amerykańskiego.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_12.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back