Działania profilaktyczne ukierunkowane na nowotwór jądra mężczyzn w wieku 15-40 lat. Promocja kampanii „Odważni wygrywają” - doświadczenia toruńskie

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz , Magdalena Gajewska , Jacek Mianowski

Abstract

Introduction: Men with testicular cancer are usualy in the age range of 15 to 40 years. If testicular cancer is detected at an early stage of its development, it can be cured. On the one hand, men sometimes do not know that they suffer from testicular cancer. On the other hand, if they know, they are usually ashamed to talk about their illness. Therefore the fundamental problem of testicular cancer is thus its low detectability. One of the ways of improving the detect of testicular cancer is informing of men that they can learn to detect changes in their testes themselves with self-diagnosis. The purpose of the present paper is to analyses possibilites of engaging of men in the age range of 15–40 years to use prophylactic self-examination of the testes. The article is an attempt to answer the question of how high school students in Toruń and Gronowo percive the use of the practice of testicular self-examination. Methods: Two methods of research were used to gain the assumed purpose: observation and survey. The data of the research were gathered with the evaluation questionnaire. Results and conclusions : The campaign of “Brave winners” is the idea of The Gdynia’s Bridge of Hope Foundation. The Action has started in 2009 year in Gdynia. Participants of the campaign in Toruń derive from the experience of this action in Gdynia, so, eg. they consult their activities with the Foundation’s leaders in Gdynia and receive ready-made educational materials from Gdynia. One of the participants of the campaign in Toruń is an educator who had testicular cancer. Local media have presented information about the campaign. Unfortunately, students of pedagogy have given up to take part the project and a number of educators was decreased. No students wanted to cooperate in the frame the so-called peer education. Information gathered with the evaluation questionnaire allow to state that, according to the youth, education about testicular prophylaxis is: a) important, nedeed (70.5%), b) the transmitted content – understandable (64.4%), c) the acquired knowledge – useful (49.3% – definitely yes; 31,1% – rather yes), d) the way of conducting classes – aprioprate (88.4%). Possitive assesment of classes by students and similiar assesment of the campaign by the school employees have caused that other schools have declared their willingness to organize activities that relate to testicular self-examination. Therefore, The Academy of Fighting Cancer in Toruń continues the campaign “Brave winners” and expands its activities.
Author Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz,,
-
, Magdalena Gajewska (FSS / IPSJ / DSEL)
Magdalena Gajewska,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Jacek Mianowski (FSS / IPSJ / DSPIE)
Jacek Mianowski,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
Other language title versionsProphylactic actions focused on men’s testicular cancer at the age of 15-40 years. Promotion of campaign The “Brave winners”. Toruń experience
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol65
No1
Pages23-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrak jądra, męskie zdrowie, kampania społeczna, edukacja i doświadczenie
Keywords in Englishtesticular cancer, male health, social campaign, experience and education
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishMężczyźni, którzy chorują raka jądra, są zazwyczaj w wieku 15–40 lat. Jeśli rak jądra zostanie wykryty na wczesnym etapie jego rozwoju, można go wyleczyć. Z jednej strony mężczyźni czasem nie wiedzą, że są chorzy na raka jądra. Z drugiej strony, jeśli wiedzą, to zazwyczaj wstydzą się mówić o swojej chorobie. W związku z tym fundamentalnym problemem raka jądra jest jego wykrywalność. Jednym ze sposobów poprawienia wykrycia raka jądra jest informowanie mężczyzn o tym, że sami mogą uczyć się wykrywać zmiany w jądrach, wykorzystując autodiagnozę. Celem pracy była analiza możliwości angażowania mężczyzn w wieku 15–40 lat do stosowania praktyki samobadania jąder i próba odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie szkół średnich w Toruniu i Gronowie postrzegają stosowanie praktyki samo - badania jąder. Metoda : Do osiągnięcia założonego celu zastosowano dwie metody badawcze: obserwację oraz sondaż. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Wyniki i wnioski : Kampania „Odważni wygrywają” to pomysł Fundacji Gdyński Most Nadziei. Akcja rozpoczęła się w 2009 r. w Gdyni. Uczestnicy kampanii w Toruniu czerpią z doświadczeń tej akcji w Gdyni, dlatego np. konsultują swoje działania z lide - rami Fundacji w Gdyni i otrzymują gotowe materiały edukacyjne. W kampanii w Toruniu bierze udział edukator, który miał raka jądra. Informacje o kampanii zaprezentowały toruńskie media. Niestety, studenci pedagogiki wycofali się z akcji i liczba edu - katorów się zmniejszyła. W szkołach nie udało się też wprowa - dzić tzw. edukacji rówieśniczej. Informacje zebrane za pomocą kwestionariusza ewaluacji pozwalają stwierdzić, że według młodzieży: a) edukacja na temat profilaktyki jąder jest ważna, potrzebna (70,5%), b) przekazywane treści – zrozumiałe (64,4%), c) zdobyta wiedza – przydatna (49,3% – zdecydowanie tak; 31,1% – raczej tak), d) sposób prowadzenia zajęć – odpowiedni (88,4%). Pozytywny odbiór zajęć przez uczniów i podobna ocena kam - panii przez pracowników szkół sprawiły, że także inne szkoły chcą zorganizować zajęcia edukacyjne z profilaktyki raka jądra. Akademia Walki z Rakiem w Toruniu kontynuuje więc kampanię „Odważni wygrywają” i rozszerza swoje działania.
DOIDOI:10.21164/pomjlifesci.530
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/530/391
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?