Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich

Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Abstract

Purpose – The aim of the article is to verify whether real estate development companies listed on the WSE maintain the right balance in terms of shaping the capital and assets structure, and whether there is any relationship between the assets structure and the golden and silver financing rules.Design/methodology/approach – The hypotheses were verified using appropriate statistical tests. Calculationswere made with help of the Gretl software.Findings – Equity is the finance basis of examined companies. Despite the changing cyclical conditionsmanagers undertake actions leading to keep appropriate relations between the assets and capital structure,what ensures the maintenance of financial balance. The surveyed companies attempted to shape the capital and asset structure so that the capital was related to assets no longer than the period of disposal over them.Originality/value – Article answers the question whether gold and silver financing rules are important determinantsof decisions in shaping the capital structure of the real estate development companies. The analyses do not exhaust the complexity of the analysed problem and constitute a contribution to the further studies of factors influencing capital structure of real estate development companies.
Author Magdalena Gostkowska-Drzewicka (FM / DCF)
Magdalena Gostkowska-Drzewicka,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsEquity capital versus asset structure of the real estate development companies
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages23-34
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfinansowanie przedsiębiorstwa, reguły finansowania, złota i srebrna zasada bilansowa, struktura kapitałowo-majątkowa
Keywords in Englishfinancing of the company, golden and silver financing rules, capital and asset structure
Abstract in PolishCel - Zbadanie, czy przedsiębiorstwa deweloperskie notowane na GPW zachowują właściweproporcje w zakresie kształtowania struktury kapitałowo-majątkowej i czy istnieją zależności pomiędzystrukturą aktywów a relacjami wyrażającymi złotą i srebrną regułę finansowania.Metodologia badania – Hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Obliczeń dokonano za pomocą programu Gretl.Wynik – Kapitał własny stanowi podstawę finansowania działalności badanych spółek. Pomimo zmieniającychsię uwarunkowań koniunkturalnych zarządzający podejmują działania prowadzące do zachowania właściwych relacji odnośnie do struktury majątkowo-kapitałowej, co zapewnia utrzymanie równowagi finansowej. W badanych przedsiębiorstwach starano się tak ukształtować strukturę majątkowo-kapitałową, aby kapitały były związane z aktywami nie dłużej, niż wynosi okres dysponowania nimi.Oryginalność/wartość – Artykuł odpowiada na pytanie, czy złota i srebrna reguła bilansowa są ważnymiwyznacznikami decyzji w zakresie kształtowania struktury kapitału w spółkach deweloperskich. Przeprowadzoneanalizy nie wyczerpują złożoności analizowanego problemu i stanowią przyczynek do dalszych badań czynników kształtujących strukturę kapitałową przedsiębiorstw deweloperskich.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-02
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6703/26779.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?