Terroryzm jako ewoluujące zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata. Pomiar i ocena zjawiska

Marek Rewizorski

Abstract

In the face of increasing domestic and transnational terrorism (involving more than one country, cross-boarder), questions arise about which type of terrorism – internal or external – becomes greater threat to security? How do terrorists adapt to internal (defensive) security measures and external (offensive) means used by states in the war on terror? How does the transformation of terrorism into a motivational dimension, and therefore the values and principles used by terrorists as a justification for the use of violence, espe - cially the departure from secular political ideologies to religious justification, affect the evolution of terrorism as a threat to individuals and their groups? Who or what is the target of attacks by modern terrorist groups? The purpose of this article is to answer the above questions based on the extensive literature and data on terrorism from two databases, The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), and Global Terrorism Database (GTD). Theoretical considerations will be based on the model of the economic rationality of terrorist activity presented by William M. Landes in 1978.
Autor Marek Rewizorski (WNS/IPol/ZEiNC)
Marek Rewizorski
- Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji
Inne wersje tytułuTerrorism as an evolving threat to security of the modern world. Measurement and evaluation of the phenomenon
Tytuł czasopisma/seriiCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr15
Paginacja316-336
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,30
Słowa kluczowe w języku polskimterroryzm transnarodowy, terroryzm krajowy, antyterroryzm, bezpieczeństwo międzynarodowe
Słowa kluczowe w języku angielskimtransnational terrorism, domestic terrorism, anti-terrorism, international security
Streszczenie w języku polskimWobec coraz częstszych przejawów terroryzmu wewnętrznego, krajowego (zamykającego się w granicach jednego państwa) i zewnętrznego, transnarodowego (obejmującego swym zasięgiem działania więcej niż jednego państwa, transgranicznego), powstają pytania, który rodzaj terroryzmu – wewnętrzny czy zewnętrzny staje się większym zagrożeniem bezpieczeństwa? W jaki sposób terroryści adaptują się do wewnątrzkrajowych (defensywnych) środków bezpieczeństwa oraz zewnętrznych (ofensywnych) środków wykorzystywanych przez państwa w wojnie z terroryzmem? Jak przemiany terroryzmu w wymiarze motywacyjnym, a więc wartości i zasady służące terrorystom jako uzasadnienie stosowania przemocy, zwłaszcza odejście od świeckich ideologii politycznych, lewicowych, w kierunku uzasadnienia religijnego, wpływają na ewolucję terroryzmu jako zagrożenia dla jednostek i ich grup? Kto lub co jest celem ataków współczesnych grup terrorystycznych? Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o bogatą literaturę oraz dane na temat terroryzmu, pochodzące z dwóch baz danych, tj. The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), a także Global Terrorism Database (GTD). Rozważania teoretyczne zostaną oparte na na modelu ekonomicznej racjonalności działania terrorystów przedstawionym przez Williama M. Landesa w 1978 roku.
DOIDOI:10.15804/cip201719
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4072/3399
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Rewizorski_Marek_Terroryzm_jako_ewoluujace_2017.pdf Rewizorski_Marek_Terroryzm_jako_ewoluujace_2017.pdf 2,85 MB
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?