Terroryzm jako ewoluujące zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata. Pomiar i ocena zjawiska

Marek Rewizorski

Abstract

In the face of increasing domestic and transnational terrorism (involving more than one country, cross-boarder), questions arise about which type of terrorism – internal or external – becomes greater threat to security? How do terrorists adapt to internal (defensive) security measures and external (offensive) means used by states in the war on terror? How does the transformation of terrorism into a motivational dimension, and therefore the values and principles used by terrorists as a justification for the use of violence, espe - cially the departure from secular political ideologies to religious justification, affect the evolution of terrorism as a threat to individuals and their groups? Who or what is the target of attacks by modern terrorist groups? The purpose of this article is to answer the above questions based on the extensive literature and data on terrorism from two databases, The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), and Global Terrorism Database (GTD). Theoretical considerations will be based on the model of the economic rationality of terrorist activity presented by William M. Landes in 1978.
Author Marek Rewizorski (FSS/IPS/DESC)
Marek Rewizorski,,
- Division of European Studies and Civilisation
Other language title versionsTerrorism as an evolving threat to security of the modern world. Measurement and evaluation of the phenomenon
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages316-336
Publication size in sheets0.30
Keywords in Polishterroryzm transnarodowy, terroryzm krajowy, antyterroryzm, bezpieczeństwo międzynarodowe
Keywords in Englishtransnational terrorism, domestic terrorism, anti-terrorism, international security
Abstract in PolishWobec coraz częstszych przejawów terroryzmu wewnętrznego, krajowego (zamykającego się w granicach jednego państwa) i zewnętrznego, transnarodowego (obejmującego swym zasięgiem działania więcej niż jednego państwa, transgranicznego), powstają pytania, który rodzaj terroryzmu – wewnętrzny czy zewnętrzny staje się większym zagrożeniem bezpieczeństwa? W jaki sposób terroryści adaptują się do wewnątrzkrajowych (defensywnych) środków bezpieczeństwa oraz zewnętrznych (ofensywnych) środków wykorzystywanych przez państwa w wojnie z terroryzmem? Jak przemiany terroryzmu w wymiarze motywacyjnym, a więc wartości i zasady służące terrorystom jako uzasadnienie stosowania przemocy, zwłaszcza odejście od świeckich ideologii politycznych, lewicowych, w kierunku uzasadnienia religijnego, wpływają na ewolucję terroryzmu jako zagrożenia dla jednostek i ich grup? Kto lub co jest celem ataków współczesnych grup terrorystycznych? Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o bogatą literaturę oraz dane na temat terroryzmu, pochodzące z dwóch baz danych, tj. The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), a także Global Terrorism Database (GTD). Rozważania teoretyczne zostaną oparte na na modelu ekonomicznej racjonalności działania terrorystów przedstawionym przez Williama M. Landesa w 1978 roku.
DOIDOI:10.15804/cip201719
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4072/3399
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Rewizorski_Marek_Terroryzm_jako_ewoluujace_2017.pdf Rewizorski_Marek_Terroryzm_jako_ewoluujace_2017.pdf 2,85 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?