The role of transformation of the fuel and energy sector in the Russian security policy (in records of the economic security strategy of the Russian federation until 2030)

Piotr Mickiewicz

Abstract

The article is a forecast of potential transformations of Russian policy resulting from the analysis of the provisions of the Energy Security Strategy until 2030. The author assumed that this document is a classic long-term development strategy, which was subordinated with five sectoral policies fundamental for Russia. This is a new approach to the construction of political activities, because so far it has been conducted through the mutual correlation of energy, transport, maritime, security and foreign policies. Apart from the first period of V. Putin’s presidency, the energy policy was the leading policy, referring mainly to the organization of export of mining raw materials. Departure from this principle results from the fact that Russian economic and political politicians have been diagnosed with the consequences of lifting the ban on gas exports by the US authorities. The concept of counteracting this, as defined in the security threat, provides for an active pursuit of the export policy of transformed energy carriers and the expansion of export opportunities. The main emphasis was put on the creation of sustainable development processes in Russia, recognizing that the primary task will be the elimination of state development limitations. Nevertheless, the specificity of the impact of these processes means that Russia has decided to conduct a comprehensive policy of shaping the market for energy carriers, political and economic bonding of countries in the selected regions of the world and enabling the broadly understood transformations of the socio-economic sphere of the country. This policy is and will be implemented through the use of political, diplomatic, military and special means in the sphere of international influence, in internal politics through attempts to conduct the policy of sustainable development. The achievement of such defined strategic goals requires not only conducing of a deep technological transformation, but to obtain production capabilities that allow the creation of global gas prices and access to new sales markets. The decisive factors for the success of this concept are also the proper arrangement of mutual relations with China, i.e. the main importer and co-investor, and the “energy-related” new recipients. Significantly, this assumption changes both the scope of the subject of Russian domestic policy and the concepts of international influence.
Author Piotr Mickiewicz (FSS / IPS)
Piotr Mickiewicz,,
- Institute of Political Sciences
Journal seriesBezbednosni dijalozi, [Security Dialogues. Journal in the field of Security, Defence and Peace Studies], ISSN 1857-7172, e-ISSN 1857-8055, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol10
No2
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishFederacja Rosyjska, bezpieczeństwo ekonomiczne, strategia
Keywords in EnglishRussia, security policy, economic security strategy, analysis
Abstract in PolishArtykuł jest prognozą potencjalnych przekształceń polityki rosyjskiej wynikających z analizy zapisów Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego do 2030 r. Autor założył, że dokument ten jest klasyczną długoterminową strategią rozwoju. Jest to nowe podejście w procesie oddziaływania międzynarodowego, gdyż do 2017 roku dominującą zasadą była wzajemna korelacja polityk energetycznej, transportowej, morskiej, bezpieczeństwa i zagranicznej, przy zachowaniu dominującej roli polityki energetycznej. Odejście od tej zasady wynika z faktu zdiagnozowania gospodarczych i politycznych konsekwencji zniesienia zakazu eksportu gazu przez Stany Zjednoczone. W przyjętej koncepcji niwelowania negatywnych konsekwencji tej decyzji dla rosyjskiej ekonomiki i polityki zagranicznej założono, że niezbędnym rozwiązaniem jest aktywne prowadzenie polityki eksportowej przetworzonych nośników energii, rozszerzenie możliwości eksportowych oraz uruchomienie procesów zrównoważonego rozwoju w wybranych regionach państwa. Za takowe uznano obszary eksploatacji surowców energetycznych, które mają być przekształcone w kompleksy produkcji i przesyłu nośników energii oraz regiony o nadmiernej konsumpcji energii. Te mają być poddane procesowi ograniczania energochłonności, budowie samowystarczalności energetycznej oraz przekształcenia gospodarki na nowoczesne formy produkcji. Polityka ta jest i będzie realizowana przy użyciu środków politycznych, dyplomatycznych, wojskowych i specjalnych w sferze wpływów międzynarodowych, w polityce wewnętrznej poprzez próby prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów strategicznych wymaga nie tylko przeprowadzenia głębokiej transformacji technologicznej, ale także uzyskania zdolności produkcyjnych, które umożliwią tworzenie globalnych cen gazu i dostęp do nowych rynków zbytu. Czynnikami decydującymi o powodzeniu tej koncepcji są również właściwe uzgodnienie wzajemnych relacji z Chinami, tj. Głównym importerem i współinwestorem oraz nowymi „odbiorcami energii”. Co istotne, założenie to zmienia zarówno zakres przedmiotu rosyjskiej polityki wewnętrznej, jak i koncepcje wpływów międzynarodowych.
Languageen angielski
File
Mickiewicz_Piotr_The_role_of_transformation_of_the_fuel_2019.pdf 1.84 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?