Rada Sądownictwa Irlandii Północnej

Agnieszka Gajda

Abstract

The Judges’ Council for Northern Ireland was established in 2010. The only legal basis defi ning the principles of its operation and the procedure for appointing its members is the “constitution” adopted by the Council itself — the rules governing its action. The author analyses the competence and practice of this body and concludes that the Council has no imperative powers and that its role is limited to that of an advisory role. It has not been given the powers that are usually given to bodies of a similar nature. Despite this, the Lord Chief Justice of Northern Ireland, as head of the judiciary, before making specifi c decisions usually decides to consult them with representatives of various judicial circles represented in the Council, which increases public confi dence in his decisions and confi dence in the judiciary.
Author Agnieszka Gajda (FLA / DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsJudges’ Council for Northern Ireland
Journal seriesPrzegląd Prawa i Administracji, [Law and Administration Review], ISSN 0137-1134, e-ISSN , (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol119
Pages195-203
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Rada Sądownictwa Irlandii Północnej, Irlandia Północna, sądownictwo, niezależność sądownictwa
Keywords in EnglishJudges’ Council for Northern Ireland, Northern Ireland, judiciary, judicial independence
Abstract in PolishRada Sądownictwa Irlandii Północnej została powołana w 2010 roku. Jedynym aktem, w którym uregulowane zostały zasady jej działania oraz tryb powoływania jej członków jest uchwalana przez samą Radę „konstytucja” — regulamin jej działania. Autorka analizuje kompetencje i praktykę działania tego organu i dochodzi do wniosku, że Rada nie ma żadnych władczych kompetencji, a jej rolę ograniczono wyłącznie do roli doradczej. Nie przyznano jej tych kompetencji, które zazwyczaj przyznaje się organom o podobnym charakterze. Mimo to Lord Naczelny Sędzia Irlandii Północnej, jako zwierzchnik sądownictwa, przed podjęciem konkretnych decyzji z reguły decyduje się na skonsultowanie ich z reprezentantami różnych środowisk sędziowskich reprezentowanych w Radzie, co realnie wpływa na wzrost zaufania do podejmowanych przez niego decyzji i zaufania do samego sądownictwa.
DOIDOI:10.19195/0137-1134.119.19
URL http://ppa.wuwr.pl/preview/11531
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
File
Gajda_Agnieszka_Rada_Sadownictwa_2019.pdf 1.29 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?