Znaczenie usług transportowych w bilansie płatniczym Polski na tle tendencji w międzynarodowej wymianie handlowej

Aleksandra Koźlak

Abstract

The paper examines the size and structure of global trade in services and their share in Poland’s balance of payments. Particular attention was paid to export and import of transport services. The main purpose of the paper was to prove the importance of transport services in Polish foreign trade. Statistical data on Polish and world trade were analysed to achieve this goal. In addition, descriptive methods (analysis of literature) as well as general research methods and principles of scientific reasoning were used. The conducted research allowed to state that both in world trade and in Polish foreign trade the share of services increases, while the share of services in the Polish foreign trade turnover is by a few percent lower than the world average. It was also indicated that, in contrast to the trends in world trade, there was an increase in export and import of transport services in Poland. The balance of transport services in the Polish balance of payments is positive. The surplus of export over the import of road transport services constitutes a major contribution to the good result. This proves that Polish road transport is highly competitive.
Author Aleksandra Koźlak (FE/ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsImportance of transport services in the Polish balance of payments against the background of trends in international trade
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages272-285
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish bilans płatniczy, handel światowy, handel zagraniczny Polski, międzynarodowy handel usługami, usługi transportowe
Keywords in English balance of international payments, world trade, foreign trade of Poland, international trade in services, transport services
Abstract in PolishZe względu na wzrost znaczenia usług w gospodarce podjęto się zbadania wielkości i struktury światowych obrotów usługami oraz ich udziału w bilansie płatniczym Polski. Szczególną uwagę zwrócono na eksport i import usług transportowych. Celem artykułu było wykazanie znaczenia usług transportowych w polskim handlu zagranicznym. Aby go osiągnąć, przeprowadzono analizę danych statystycznych dotyczących handlu światowego oraz statystyk polskiego bilansu płatniczego. Poza tym posłużono się metodami opisowymi (analiza literatury przedmiotu) oraz ogólnymi metodami badawczymi i zasadami racjonalnego rozumowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, iż zarówno w handlu światowym, jak i w polskim handlu zagranicznym wzrasta udział obrotów usługami, przy czym udział usług w obrotach polskiego handlu zagranicznego jest o kilka punktów procentowych niższy niż średnio na świecie. Wykazano rów- nież, iż w przeciwieństwie do tendencji w handlu światowym, w Polsce następuje wzrost eksportu i importu usług transportowych. Bilans usług transportowych w polskim bilansie płatniczym jest dodatni, przy czym w największym stopniu przyczynia się do tego nadwyżka eksportu nad importem usług transportu samochodowego. Świadczy to o wysokiej konkurencyjności polskie- go transportu samochodowego.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.019.9392
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/13435/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?