O wybranych aspektach (nie)trafności „ewaluacji” reformowanego szkolnictwa wyższego

Maria Groenwald

Abstract

In the paper, there was undertaken an analysis of the validity of “evaluation” of the reformed higher education in accordance with Samuel Messick’s concept of unitary validity. The analysis was conducted through the prism of: (A) theoretical grounding of the evaluation of scientific and didactic work; (B) adequacy and usability of evaluative studies; (C) several axiological aspects of external evaluation; (D) social consequences of that evaluation. Taking a critical perspective at the analysis carried out showed (some) possible effects of the measurement of quality being introduced to college such as: (a) giving away the liberty of academic world into the captivity of parametrization; (b) instrumentalization and disciplining of scientists and their objectification; (c) extension of the space of academic pretence.
Author Maria Groenwald (FSS / IE / DRChS)
Maria Groenwald,,
- Division of Research on Childhood and School
Other language title versionsOn selected aspects of the (in)validity of “evaluation” of the reformed higher education
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova, ISSN 2451-0491, e-ISSN 2543-9340, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No4
Pages57-68
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishparametryzacja, praca naukowa i dydaktyczna, trafność ewaluacji
Keywords in Englishparametrization, scientific and didactic work, validity of evaluation
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto analizę trafności „ewaluacji” reformowanego szkolnictwa wyższego i zgodnie z koncepcją unitarnej trafności Samuela Messicka dokonano jej pod kątem: (A) ugruntowania teoretycznego ewaluacji pracy naukowej i dydaktycznej; (B) stosowności i użyteczności badań ewaluacyjnych; (C) niektórych aksjologicznych aspektów ewaluacji zewnętrznej; (D) społecznych konsekwencji tej ewaluacji. Obranie krytycznej perspektywy prowadzonej analizy ukazało (niektóre) potencjalne skutki wprowadzania na uczelnię pomiaru jakości, takie jak: (a) oddawanie wolności uniwersyteckiego świata nauki w niewolę parametryzacji; (b) instrumentalizacja i dyscyplinowanie naukowców oraz ich uprzedmiotowienie; (c) rozrastanie się przestrzeni uczelnianego pozoru.
DOIDOI:10.17951/en.2019.4.57-68
URL https://journals.umcs.pl/en/article/view/9252
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?