Problemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danych

Tomasz Michalski

Abstract

In monitoring the social situation at the regional and the local level there are 5 groups of problems arising from: (1) temporal conditions, (2) low frequency or clear specificity of the process, (3) impossibility to clearly define indicators, (4) difficulty in delimitation units, (5) the so-called human factor. The article focuses on the first of these groups of problems and discusses risks arising from: (1a) a very long delay in accessing data and (1b) collecting data in periods rarer than one year. These problems are illustrated with examples from the Pomeranian Voivodeship. For both discussed issues, ways to partly avoid them are also proposed. In the case of processes of a deterministic character, taking older data is suggested. In the case of processes of a stochastic character and while monitoring of a relatively small number of local government units, some data can be collected directly from these units. In the case of processes of a stochastic character and a large number of units, no viable solution has been found.
Author Tomasz Michalski (FOG/IG/DRDG)
Tomasz Michalski,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsProblems with monitoring the social situation at the local and regional level arising from temporary availability of data
Journal seriesSpace-Society-Economy, ISSN 1733-3180, (B 7 pkt)
Issue year2018
No23
Pages29-39
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishmonitoring przestrzenny, sytuacja społeczna
Keywords in Englishspatial monitoring, social situation
Abstract in PolishMonitorując sytuację społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym spotykamy się z pięcioma grupami problemów wynikających z: (1) uwarunkowań czasowych, (2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, (3) niemożności jednoznacznego zdefiniowania wskaźników, (4) trudności z delimitacją jednostek, (5) tzw. czynnika ludzkiego. Główne cele artykułu są dwa. Pierwszym jest omówienie jednej z grup problemów – związanej z czasową dostępnością danych. Drugim celem jest przedstawienie propozycji radzenia sobie (tam, gdzie to jest możliwe) z tą grupą problemów. W ramach omawianej grupy problemów wyróżniono te wynikające z dużego opóźnienia w dostępie do danych oraz będące rezultatem gromadzenia danych w okresie rzadszym niż roczny.
DOIDOI:10.18778/1733-3180.23.02
URL http://hdl.handle.net/11089/25274
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?