Zasada szybkości postępowania administracyjnego a wybrane rozwiązania procesowe w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Krzysztof Kaszubowski

Abstract

The principle of quick conduct of the proceedings is one of the key principles of administrative proceedings, classified by the legislator in the „General Principles” catalog. It is of great importance to all participants. A public administration body operating in accordance with this principle is perceived as an efficient and effective entity. For the party, quick conduct of the proceedings is of considerable importance in the context of shaping its legal situation. However, binding procedural institutions not always serve to implement this principle. With this in mind, the legislature as one of the main objectives of the amendment k.p.a. adopted the introduction of new solutions aimed at speeding up proceedings. These include: a new form of informing the party, a reminder, a meeting on cooperation and new modes: a simplified and silent handling of the case. After nearly a year of functioning of these solutions, it seems possible to assess how far the legislator’s intentions have been achieved. The more so that a detailed analysis of new normative solutions allows us to assume that they will not always serve the speed of proceedings.
Author Krzysztof Kaszubowski (FLA / DAPACP)
Krzysztof Kaszubowski,,
- Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings
Pages555-572
Publication size in sheets1
Book Federczyk Wojciech (eds.): Stulecie polskiej administracji: doświadczenia i perspektywy, 2018, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego , ISBN 978-83-61713-07-4, 838 p.
Keywords in EnglishCode of administrative proceedings, principle of prompt and simple proceedings
Abstract in PolishZasada szybkości jest jedną z kluczowych zasad postępowania administracyjnego, zaliczoną przez ustawodawcę do katalogu „Zasad ogólnych”. Ma ona doniosłe znaczenie dla wszystkich uczestników. Organ administracji publicznej działający zgodnie z tą zasadą postrzegany jest jako podmiot sprawny i skuteczny. Dla strony szybkie prowadzenie postępowania ma niebagatelne znaczenie w kontekście ukształtowania jej sytuacji prawnej. Nie zawsze jednak obowiązujące instytucje procesowe służą realizacji tej zasady. Mając to na uwadze, ustawodawca jako jeden z głównych celów nowelizacji k.p.a. przyjął wprowadzenie nowych rozwiązań mających służyć przyspieszeniu postępowania. Zaliczyć do nich należy: nowe ukształtowanie zasady informowania strony, ponaglenie, posiedzenie w sprawie współdziałania czy nowe tryby: uproszczony i milczącego załatwienia sprawy. Po blisko roku funkcjonowania tych rozwiązań możliwa wydaje się ocena tego, na ile zamierzenia ustawodawcy udało się zrealizować. Tym bardziej że szczegółowa analiza nowych rozwiązań normatywnych pozwala przyjąć, że nie zawsze będą one służyły szybkości postępowania.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back