Analiza przekrojowa i kohortowa w badaniu umieralności a ubezpieczenia na życie

Beata Jackowska

Abstract

The assumption of a particular model of mortality made in life insurance has crucial importance to the actuarial calculations. Mortality models are usually constructed as life tables. Considering the methods of mortality analysis, the period and cohort life tables can be distinguished. For historical reasons there is no possibility of constructing full cohort life tables in Poland. Nevertheless, it is possible to reconstruct a long enough history of some generations’ lifetime. The aim of this paper is a retrospective analysis of volatility of net single premiums based both on period and cohort life tables. As a source of data analysis, Polish demographic data has been used. Net single premiums have been calculated ex post for the real extinct cohorts. Therefore, the results have been compared to the corresponding outcomes calculated on the basis of period life tables from the current year.
Author Beata Jackowska (FM / DS)
Beata Jackowska,,
- Department of Statistics
Other language title versionsCross-sectional and cohort analyses in mortality studies in life insurance calculations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No500
Pages48-61
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtablice trwania życia, analiza kohortowa, analiza przekrojowa, ubezpieczenia na życie, jednorazowa składka netto
Keywords in Englishlife table, cohort analysis, cross-sectional analysis, life insurance, net single premium
Abstract in PolishW ubezpieczeniach na życie przyjęcie modelu umieralności ma kluczowe znaczenie dla wyników kalkulacji aktuarialnych. Modele umieralności najczęściej konstruuje się w postaci tablic trwania życia. Ze względu na sposób badania umieralności, wyróżnia się tablice przekrojowe i kohortowe. W Polsce ze względów historycznych nie można jeszcze zbudować pełnych tablic kohortowych. Możliwe jest jednak odtworzenie odpowiednio długich fragmentów historii niektórych generacji. Celem artykułu jest analiza retrospektywna kształtowania się jednorazowych składek netto skalkulowanych na podstawie tablic kohortowych i przekrojowych. Dane demograficzne dla Polski posłużyły do wyznaczenia ex post poziomu jednorazowych składek netto dla nieżyjących już kohort rzeczywistych. Następnie porównano otrzymane wyniki z analogicznymi, wyznaczonymi na podstawie tablic przekrojowych aktualnych w danym roku.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41049&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?