Wpływ unijnej polityki spójności na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi w Polsce

Dorota Czykier-Wierzba

Abstract

The main objective is proving that Cohesion Policy conducted in Poland has an impact on the decentralization process of the management of the aid funds of the EU. Poland, after its accession to the EU, started the implementation of the Cohesion Policy and became eligible for assistance from Structural Funds and the Cohesion Fund. Funds allocated in the general budget of the EU are used to finance national and regional programs. From the research it follows that from 2007 to 2013 the spending on regional programs amounted to 24.7% of the total allocations for the Cohesion Policy, while in the period from 2014 to 2020 local governments are to spend 40.7% of the total allocations. Based on presented data, it can be concluded that since 2007 a process of decentralization of the management of the EU Cohesion Policy funds has progressed in Poland. Consequently, the process of increasing the independence of the regions in defining their development priorities has taken place, along with increasing the responsibility of the regions for their development policy.
Author Dorota Czykier-Wierzba (FM/KBiF)
Dorota Czykier-Wierzba,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsInfluence of the EU cohesion policy on the process of decentralization of the aid funds management in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages69-78
Publication size in sheets0.50
Keywords in PolishUnia Europejska, polityka spójności, Polska, fundusze pomocowe, decentralizacja zarządzania
Keywords in EnglishEuropean Union, cohesion policy, Poland, aid funds, management decentralization
Abstract in PolishCelem artykułu jest udowodnienie tezy, że prowadzona w Polsce unijna polityka spójności wywiera wpływ na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi. Polska po wstąpieniu do UE rozpoczęła realizację polityki spójności i uzyskała prawo do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przyznane z budżetu ogólnego UE fundusze są wykorzystywane w Polsce na programy krajowe i regionalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2007–2013 przeznaczono w Polsce na programy regionalne 24,7% ogółu funduszy przyznanych na politykę spójności, zaś w latach 2014–2020 samorządy będą mogły wykorzystać 40,7% tych funduszy. Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że od 2007 roku postępuje w Polsce proces decentralizacji zarządzania unijnymi funduszami polityki spójności. W jego konsekwencji następuje nie tylko zwiększenie samodzielności regionów w zakresie wyznaczania priorytetów rozwojowych, lecz także zwiększenie ich odpowiedzialności za prowadzoną politykę rozwoju.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39011&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?