Jakość życia w polskich województwach - analiza porównawcza wybranych regionów

Ewa Polak

Abstract

There is no clear-cut definition and measure of prosperity and economic well-being. It depends on individual attitude and vigour as well as political, economic and cultural conditions. Lately, measures of quality of life are used for the estimation of socio–economic well-being of territorial units smaller than the state, because of increasing differentiation between populations of regions and cities of the same state. The paper looks at the issue of regional differentiation of socio–economic development. There was made an assessment on quality of life using special constructed parameters and indicators. The research covers Polish regions. A special attention is paid to 5 selected Polish provinces. The quality of life, prosperity and well-being depend not only on economic factors. Except of economic indexes (GNP, GDP), for estimating of living standards, very important are human development indicators, political and cultural conditions. Significant impact on the level of social development is the quality of human capital. The socio–political environment has limited influence on the social condition of man and his sense of satisfaction. It was found that there is a slight impact of economic situation on the perceived quality of life. Quality of life survey should be used to assess the effectiveness of socio – economic policy.
Author Ewa Polak (FE / IMTST)
Ewa Polak,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsQuality of life in the Polish provinces - comparative analysis of selected regions
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2016
No48
Pages66-89
Publication size in sheets1.9
Keywords in Polishregion, zróżnicowanie regionalne, jakość życia, mierniki jakości życia
Keywords in Englisheconomic well-being, measure of prosperity, region, regional differentiation
Abstract in PolishJakość życia interpretować można jako obiektywnie wyliczony na podstawie danych statystycznych materialny i niematerialny poziom życia wraz z subiektywną oceną satysfakcji życiowej. Jest ona pojęciem szerszym niż poziom zamożności społeczeństwa i państwa oraz dobrobyt ekonomiczny. Mierniki jakości życia w ostatnim okresie zaczęto też wykorzystywać do określenia poziomu życia mieszkańców jednostek terytorialnych mniejszych niż państwo. Jest to efektem spostrzeżenia, że warunki życia i możliwości rozwoju społeczności poszczególnych regionów, subregionów, miast i gmin są znacznie zróżnicowane, pomimo iż podlegają tej samej polityce państwa. Celem pracy jest ocena zróżnicowania poziomu życia w polskich regionach – jego rozmiarów, specyfiki, związków przyczynowo-skutkowych z tym związanych za pomocą odpowiednio dobranych i skonstruowanych parametrów i mierników ze szczególnym uwzględnieniem pięciu polskich województw. Na wyższą wartość parametrów charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa zasadniczy wpływ ma lepsza od pozostałych części regionu sytuacja jego stolicy oraz jej siła przyciągająca specjalistów, inwestycje i kapitał. Pomimo polityki regionalnej UE, różnicowanie rozwojowe pomiędzy subpaństwowymi jednostkami terytorialnymi jest tendencją trwałą i wręcz nasilającą się. Duży wpływ na poziom rozwoju społecznego ma jakość kapitału ludzkiego. Obiektywnie wyliczone parametry charakteryzujące poziom rozwoju cywilizacyjnego mają ograniczony związek z subiektywnymi ocenami na ten temat. Na kondycję społeczną człowieka i jego poczucie sensu oraz satysfakcji życiowej duży wpływ mają niewymierne czynniki związane z kulturą, religią, tradycją, poczuciem zakorzenienia i więzi społecznych. Badanie jakości życia służyć powinno ocenie efektywności realizowanej polityki społeczno-gospodarczej.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2016.4.6
URL http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2212/6%20polak-jako%c5%9b%c4%87%20%c5%bcycia.pdf?sequence=1
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back