Technical dynamic capabilities in the opinion of Polish producers from the agricultural machines sector

Bogdan Nogalski , Przemysław Niewiadomski , Agnieszka Szpitter

Abstract

The main aim of this paper is to develop a model of key technical dynamic capabilities providing implementation fl exibility of manufacturing companies of the Polish agricultural sector. Achieving the main target required to formulate sub-targets, to which the following have been included: the query of subject literature remaining in a direct relation to the topic of the research, which, in the authors’ intention, will fi nd its expression in the developed defi nition of technical dynamic capabilities. At the design level, it is essential to search for the answer to the question: what technical capabilities imply dynamic fl exibility of the Polish manufacturers of the agricultural machinery sector?, while, at the empirical level, to prioritize individual technical dynamic capabilities and determine what defi ciencies in this area are characteristic for the studied companies.
Author Bogdan Nogalski - [The WSB University in Gdańsk (WSB)]
Bogdan Nogalski,,
-
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
, Przemysław Niewiadomski
Przemysław Niewiadomski,,
-
, Agnieszka Szpitter (FM / IOM / DEM)
Agnieszka Szpitter,,
- Division of Enterprise Management
Other language title versionsTechniczne zdolności dynamiczne w opinii polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol22
No2
Pages264-284
Publication size in sheets1
Keywords in Polishtechniczne zdolności dynamiczne, elastyczność implementacyjna, okazja, szansa
Keywords in Englishtechnical dynamic capabilities, implementation fl exibility, opportunity, chance
Abstract in PolishZasadniczym celem badań jest opracowanie modelu kluczowych technicznych zdolności dynamicznych zapewniających elastyczność implementacyjną przedsiębiorstw wytwórczych polskiego sektora maszyn rolniczych. Osiągnięcie celu głównego wymagało zrealizowania celów pośrednich, wśród których wyróżniono: kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; w zamierzeniu autorów znalazło to swój wyraz w proponowanej defi nicji technicznych zdolności dynamicznych. Na płaszczyźnie projektowej istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie techniczne zdolności dynamiczne implikują elastyczność polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych? Natomiast na płaszczyźnie – empirycznej ustalenie hierarchii ważności poszczególnych technicznych zdolności dynamicznych oraz ustalenie jakie niedomagania w tym zakresie cechują badane przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.2478/manment-2018-0036
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/manment/22/2/article-p264.xml
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?