Wskaźniki dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej jako mierniki jakości życia w Polsce na tle wybranych państw

Ewa Polak , Waldemar Polak

Abstract

The research aims at the analysis of life quality in Poland in comparison to other selected countries. Life quality is an abstract term, characterised by hundreds of factors. The criteria pertaining to the assessment of life quality are of measurable and unmeasurable, objective and subjective, relative and absolute, profitable and financial, material and spiritual, economic, social and political character. In the presented study the parameters referring to the average life expectancy, health and health care policy of the state have been selected as a criterion of the assessment of life quality. Life expectancy is one of the simplest and best indices characterising life quality. Any changes of social and economic welfare are immediately reflected in health condition and lifespan of people. Apart from life expectancy and health in general, the analysis has been also based on the following information: the number of doctors, nurses and hospital beds for a particular population, modern diagnostic appliances and medical treatment procedures, accessibility of innovative medicines and technically advanced medical equipment. The presented comparative analysis allows to state that the situation in Poland is worse than in other European and OECD countries. Medical services are offered at a much lower level than the level of economic development in Poland would suggest. The last section of the article presents some suggestions referring to the activities which could improve the situation of Polish patients.
Author Ewa Polak (FE / IMTST)
Ewa Polak,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Waldemar Polak (FE / DMacro)
Waldemar Polak,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsIndices referring to health care as the measure of life quality in Poland in comparison to selected countries
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages433-445
Publication size in sheets1
Keywords in Polishjakość życia, długość życia, dobrostan społeczny, wydatki na zdrowie, dostępność świadczeń zdrowotnych, nierówności zdrowotne
Keywords in Englishlife quality, life expectancy, social welfare, health expenses, accessibility of medical services, disparities referring to health care service
Abstract in PolishCelem podjętych badań jest analiza jakości życia w Polsce na tle wybranych państw. Jakość życia jest pojęciem nieostrym i charakteryzują ją setki czynników. W prezentowanym opracowaniu jako kryterium oceny jakości życia wybrano parametry związane ze średnią długością życia, zdrowiem i polityką zdrowotną państwa. Długość życia jest jednym z najprostszych i jednocześnie najlepszych wskaźników charakteryzujących jakość życia. Zmiana dobrostanu społecznego i ekonomicznego znajduje natychmiast odbicie w kondycji zdrowotnej i długości życia ludzi. Oprócz długości życia w ogóle oraz w zdrowiu w analizie wykorzystano następujące informacje: liczbę lekarzy, pielęgniarek i łóżek szpitalnych na określoną populację, wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, wydatki państwa na opiekę zdrowotną, czas oczekiwania na badania diagnostyczne i procedury lecznicze, dostęp do innowacyjnych leków i nowoczesnej aparatury medycznej. W przeprowadzonej analizie porównawczej Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów europejskich oraz OECD. Świadczenia medyczne znajdują się na o wiele niższym poziomie, aniżeli wynikałoby to z poziomu rozwoju gospodarczego Polski. W ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji polskiego pacjenta.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.38
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/35952/Polak_Wskazniki_Dotyczace_Zdrowia_i_Opieki_Zdrowotnej_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?