Znaczenie inteligencji kulturowej w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi

Dorota Simpson

Abstract

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at identifying the role of cultural intelligence in managing international project teams, in particular it focuses on virtual teams. The problem of cultural intelligence and its place in international business is relatively better developed in English-language sources than in Polish ones. It was the reason to undertake this research.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article is a review of different sources to present the place and the role of cultural intelligence in the context of various forms of team work, including virtual teams, in international environments. Usually cultural intelligence is examined in terms of intercultural management or managerial competencies. It was one of the reasons of choosing the topic related to international, virtual teams. Methodology applied in the article was based on analyses of the relevant literature, and other sources like publications of research institutions, consulting companies reports and participating observation as a member of international projects and a teacher of foreign students in Poland and in other countries. Descriptive method was utilized to present the results of the research.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three essential chapters. In the first, changes and trends in the work organisation and utilisation of global talents were presented. The second chapter was dedicated to analysis of the concept of cultural intelligence and its components in the context of international team work. In the third chapter, types of international teams were described with particular emphasis on virtual teams and their communication problems resulting from the insufficient level of members’ and leaders’ cultural intelligence. The argumentation was based on the relevant literature, results of empirical research conducted and published by various organizations and own international experience.

RESEARCH RESULTS: Cultural intelligence, as a relatively new construct, is not sufficiently highlighted in the Polish literature related to human resource management, therefore the article was based on English-language sources. The results of conducted research show the growing importance of international project teams, who increasingly work as virtual teams, where proper communication plays a key role. One of the most important barriers in their effective action is cultural misunderstanding.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Management of companies operating in the global market should pay more attention to, recruitment and selection and intercultural training of managers involved in international activity. In particular, it relates to international projects performed by teams consisting of the representatives of different cultures who perform and communicate, in the main, virtually. It is recommended to include CQ tests into the selection procedures to examine the level of cultural intelligence of candidates. It would have also helped to design intercultural training and development tailored to the needs of employees. International teams, in particular virtual one should start their cooperation from initial face-to-face meetings of all members. They can be joined with intercultural training and integration activities that can result in establishing interpersonal relationships before the team starts working.

Author Dorota Simpson (FE / IIB)
Dorota Simpson,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe importance of cultural intelligence in managing international project teams
Journal seriesHoryzonty Polityki, ISSN 2082-5897, e-ISSN 2353-950X, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol8
No23
Pages163-182
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinteligencja kulturowa, zespoły, zespoły projektowe, zespoły wirtualne, komunikacja
Keywords in Englishcultural intelligence, communication, teams, project teams, virtual teams
Abstract in PolishCEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie roli inteligencji kulturowej w kierowaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów wirtualnych. Zagadnienie inteligencji kulturowej w biznesie międzynarodowym, zajmujące stosunkowo dużo miejsca w literaturze anglojęzycznej, rzadziej znajduje odzwierciedlenie w polskich publikacjach, co stanowiło przesłankę podjęcia badań literaturowych w tym zakresie.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ma charakter przeglądowy, a podstawowym problemem publikacji jest znalezienie miejsca i pokazanie roli inteligencji kulturowej w kontekście pracy międzynarodowych, wirtualnych zespołów projektowych. Zazwyczaj inteligencja kulturowa jest rozważana w aspekcie zarządzania międzykulturowego lub kompetencji menedżerskich. Postanowiono zatem zbadać, czy koncepcja ta może być przydatna w pracy wirtualnych zespołów. Zastosowane metody badawcze to studia i analiza literatury przedmiotu w postaci druków zwartych i ciągłych, raportów międzynarodowych firm konsultingowych oraz obserwacja uczestnicząca, wynikająca z uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych, w których współpraca w dużej mierze opierała się na kontaktach wirtualnych oraz doświadczeniach związanych z nauczaniem studentów zagranicznych w Polsce i w innych krajach. Do prezentacji uzyskanych wyników posłużono się metodą deskryptywną.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano przemiany, jakie niesie globalizacja w sferze organizowania pracy oraz wykorzystywania międzynarodowych talentów. W drugiej poddano analizie koncepcję inteligencji kulturowej i jej komponentów w kontekście pracy zespołów międzynarodowych. W części trzeciej przeanalizowano typy zespołów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów wirtualnych, koncentrując się na ich problemach komunikacyjnych, wynikających z niedostatecznego poziomu inteligencji kulturowej członków i liderów.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Inteligencja kulturowa, stanowiąca stosunkowo nowy konstrukt, nie znalazła szerszego odzwierciedlenia w polskiej literaturze dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego oparto się głównie na analizie źródeł anglojęzycznych. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych wskazują, że rośnie znaczenie pracy zorganizowanej w formie międzynarodowych zespołów projektowych, które coraz częściej mają charakter wirtualny, gdzie prawidłowa komunikacja odgrywa zasadniczą rolę. Jedną z ważniejszych barier w ich skutecznym działaniu stanowią nieporozumienia o charakterze kulturowym.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kierownictwo przedsiębiorstw, działających na rynku globalnym, powinno przywiązywać większą wagę do rekrutacji i szkoleń, w tym kulturowych, kadry zarządzającej, zaangażowanej w operacje międzynarodowe. Odnosi się to w szczególności do prac projektowych, wykonywanych przez zespoły złożone z przedstawicieli różnych kultur, których wzajemne kontakty mają głównie lub wyłącznie charakter wirtualny. Należy rekomendować, aby w procedury rekrutacji i selekcji włączyć testy badające poziom inteligencji kulturowej kandydatów, co ułatwiłoby lepsze zaprojektowanie szkoleń kulturowych i dostosowanie ich do potrzeb pracowników. Rozpoczęcie pracy zespołu, zwłaszcza wirtualnego, powinno być poprzedzone osobistym spotkaniem członków, dającym możliwość osobistego poznania się i nawiązania relacji interpersonalnych.

DOIDOI:10.17399/HP.2017.082308
URL https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/938
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?