Keep Portland weird - wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych

Anna Reglińska-Jemioł

Abstract

The main purpose of this text is to introduce the phenomenon of the distinctness of the place, atmosphere, literary culture, and above all, to view the unusual choices of residents related to the lifestyle in the metropolitan area of Portland, Oregon. An area that is distinguished by a high percentage of inbound migrations, which is clearly reflected in the daily practices of the neighboring communities of the region (expansion of urban peripheries and the new rhythm of the city subordinated to it). In the past decades, this process was more clearly related to cultural migration than today. Recently, the economic reasons have been mentioned among the factors motivating to settle in this region. The article is an attempt to look at the semantic category of the concept of weirdness – a slogan extremely exploited in the image creation of the Oregon state, elevating it to a space with a clearly defined identity. Referring to the obvious assumption that only in native culture we grow up spontaneously, in every other consciously, and above all critically – it is worth considering what cognitive code migrants operate and what kinds of new meanings they place on Portland map of space already existing in the collective imagination.
Author Anna Reglińska-Jemioł (FL/PPP)
Anna Reglińska-Jemioł,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsKeep Portland weird - around the topic of migration and the phenomenon of gentrification on the example of the state of Oregon (USA). Cultural tropes, literary margins, adaptation strategies in the context of everyday experiences
Journal seriesTurystyka Kulturowa, [Cultural Tourism Scientific Journal], ISSN 1689-4642, e-ISSN 1689-4642, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No1
Pages85-98
Publication size in sheets4.25
Keywords in PolishPortland, doświadczenia codzienne, migracja, kody kulturowe, kody literackie
Keywords in EnglishPortland, everyday experiences, migration, cultural codes, literary codes
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie zjawiska odrębności miejsca, atmosfery, kultury literackiej, a przede wszystkim oglądu nietypowych wyborów mieszkańców związanych ze stylem życia w aglomeracji Portland w stanie Oregon. Obszar aglomeracji Portland wyróżnia wysoki procent migracji przychodzących, co ma wyraźne odzwierciedlenie w codziennych praktykach wspólnot sąsiedzkich regionu (rozrost miejskich peryferii i podporządkowany temu nowy rytm miasta). W minionych dekadach proces ten wyraźniej niż obecnie odnosił się do migracji kulturowej. Ostatnio wśród czynników motywujących do osiedlenia się w tym rejonie wymienia się przyczyny ekonomiczne. Artykuł stanowi próbę analizy kategorii znaczeniowej pojęcia weirdness – hasła eksploatowanego w kreacji wizerunkowej obszaru stanu Oregon, wynoszącego go do przestrzeni obdarzonej wyraźnie określoną tożsamością. Odnosząc się do oczywistego założenia, że jedynie w rodzimą kulturę człowiek wrasta w sposób spontaniczny, w każdą inną zaś świadomie, a przede wszystkim krytycznie – warto zastanowić się, jakim kodem poznawczym operują migranci i jakie nowe znaczenia nanoszą na mapę przestrzeni Portland istniejącą już w zbiorowej wyobraźni. „Nie wiem, czy to miłość, czy inercja, ale właśnie tutaj mieszkają moi przyjaciele. Mam tu wszystko. Przeprowadziłem się do Portland w 1980 roku, bo tutaj często padał deszcz, a ja wychowywałem się w pustynnym miasteczku Burbank w stanie Waszyngton, gdzie moi dziadkowie mieli małą farmę. Przeniosłem się do Portland dlatego, że to miasto jest ciemne i mokre, a wszyscy koledzy ze szkoły wybrali Seattle. Chciałem poznać nowych ludzi. Usłyszeć nowe opowieści. Na tym polega teraz moja praca – zbieram zasłyszane opowieści i tak długo je mieszam i układam po swojemu, aż mogę nazwać je swoimi (…) Jedyny problem z «pograniczem» to fakt, że szybko znika (…)” [Palahniuk 2008, s. 222, 16].
URL http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1113/968
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?