Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych, cz. 4

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Abstract

With no doubts entrepreneurship provides success to a company, because it means an ability of a person to notice gaps at the market, projecting future, looking for changes and responding to it, and using it for social and economic innovations. It is connected with introducing non-conventional, innovative solutions of a varying extent and at various areas of a company. Effects of entrepreneurial actions can be manifested by e.g. an improvement of a company image or innovations, which constitute, at the same time, a cause of changes occurring in a given time. Thus entrepreneurship can be measured by effectiveness assessment because an effect in a form of a defined benefit is a result of it. An improvement of effectiveness and productivity of a company manifests itself directly as its ability to undertake competitive struggle at the market. On the other hand an ability to gain and maintain a long-term competitive advantage requires a necessity of constant innovations and looking for new solutions, both as far as a product and organization are concerned. To assess entrepreneurship of an enterprise in the innovation area one can accordingly use available data from accountancy of bodies, describing achieved economic outcomes and costs. The recommended method of researching entrepreneurship of the enterprise has its advantages and disadvantages. To advantages one accounts its simplicity and explicitness of gathered data. All data used in this method are based upon information from books of accounts (balance sheets) and the standard financial documentation. On the other hand the ambiguity of terms’ definitions, i.e. naming the same values, being elements of assets and resources difficult to measure, such as organizational culture of an enterprise, philosophy of operations, relations with environment or creativity, intuition, experience of employees constitute the disadvantage of this method.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsThe role of corporate entrepreneurship in competitiveness. Data analysis of quantitative, pt. 4
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No4
Pages93-106
Publication size in sheets0.89
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, innowacyjność, efektywność
Keywords in Englishentrepreneurship, innovations, effectiveness
Abstract in PolishNiewątpliwie przedsiębiorczość zapewnia sukces przedsiębiorstwu, gdyż oznacza zdolność do dostrzegania braków na rynku, ciągłego poszukiwania okazji (szans) rynkowych i efektywnego ich wykorzystywania, poprzez wdrażanie innowacji społecznych i ekonomicznych. Działalność ta związana jest z wprowadzaniem niekonwencjonalnych, nowatorskich rozwiązań w różnej skali i w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Efektem działań przedsiębiorczych może być, np. poprawa wizerunku przedsiębiorstwa lub wdrażanie innowacji. Poprawa efektywności tych działań przekłada się bezpośrednio na zdolność przedsiębiorstwa do podjęcia walki konkurencyjnej na rynku. Z kolei umiejętność uzyskiwania i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej wymusza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań produktowych i organizacyjnych. Aby ocenić przedsiębiorczość przedsiębiorstwa w zakresie innowacji można wykorzystać dostępne dane pochodzące z ewidencji przedsiębiorstwa. Zaproponowana metoda badania przedsiębiorczości przedsiębiorstwa ma wady i zalety. Zaletą jest jej prostota i jednoznaczność pozyskiwanych danych. W związku z tym, że wszystkie dane wykorzystane w metodzie są oparte na informacjach z ksiąg rachunkowych (z bilansu) oraz ze standardowej dokumentacji finansowej. Natomiast wada metody wynika z niejednoznaczności definicyjnej terminów, którymi nazywane są te same wartości, będące elementami aktywów i trudno mierzalnymi zasobami, jak np. kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, filozofia działania, powiązania z otoczeniem, czy kreatywność, intuicja, doświadczenie pracowników.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/12/9_A_Oniszczuk_Jastrzabek_WG_4_2016_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back