O poczuciu sensu w procesie uczenia się. Casus perspektyw społecznej readaptacji wychowanków Zakładu Poprawczego

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract

The aim of the article is to analyze the perspectives of social readaptation of charges of the Correctional Facility, in the broader context of the process of human learning. In the resocialization pedagogy, this subject has always been located in the center of reflection, but the approach to it has fundamentally changed. From a corrective orientation, the aim of which was to adapt the incorrectly socialized individuals; to a take, the essence of which is the liberation of socially malad-justed person’s potentials. In this second approach, the educational context of the resocialization process is revealed, which relies on the pupils learning new ways of social functioning and creating a new shape of their own identity. As the most important element of this process, I see the pupil finding purpose in his effort to change.
Author Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsAbout the sense of purpose in the learning process. Casus the perspectives of social readaptation of charges of the Correctional Facility
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, e-ISSN 2544-0519, (B 11 pkt)
Issue year2018
No32
Pages115-126
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpoczucie sensu, uczenie się, readaptacja społeczna
Keywords in Englishsense of purpose, learning, social readaptation
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza perspektyw społecznej readaptacji wychowanków Zakładu Poprawczego, ulokowana w szerszym kontekście procesu ludzkiego uczenia się. Na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej w centrum namysłu zawsze ulokowany był podmiot, jednak podejście do niego uległo zasadniczej zmianie: od ujęcia korekcyjno-naprawczego, którego celem było przystosowanie wadliwie socjalizowanych jednostek; do ujęcia, którego istotę stanowi wyzwalanie tkwiących w jednostce społecznie nieprzystosowanej potencjałów. W tym drugim ujęciu ujawnia się edukacyjny kontekst procesu resocjalizacji, polegający na uczeniu się przez wychowanków nowych sposobów społecznego funkcjonowania i kreowaniu nowego kształtu własnej tożsamości. Za najważniejszy element tego procesu uważam zaś nadanie przez wychowanka sensu swojemu wysiłkowi zmiany.
URL https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc32.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back