"Idea zachodnia" i geograficzny obraz "Polski piastowskiej" w polskiej polityce po drugiej wojnie światowej

Jakub Potulski

Abstract

The aim of the article is to identify geographic and geopolitical images that are particularly important to the Polish society (i.e. The Jagiellonian idea and the Western idea), to indicate their sources, dynamics and use by political elites depending on the changing external and internal context. The presentation of the dynamics of geopolitical ideas functioning within the Polish society and the analysis of ways to use them to legitimize a specific internal and external policy is a case study showing the complexity of legitimization processes, and at the same time is to enrich knowledge about the dynamics of geopolitical images occurring within Polish society and used by political elites for achieving their goals.
Author Jakub Potulski (FSS / IPS / DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsThe Western idea and the geographical image of "the Piast Poland" in Polish politics after the Second World War
Journal seriesPrzegląd Geopolityczny, ISSN 2080-8836, e-ISSN 2392-067X, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol25
Pages27-45
Publication size in sheets1.2
Keywords in PolishPolska, idea zachodnia, wyobrażenia geograficzne, geopolityka
Keywords in EnglishPoland, Western idea, geographical images, geopolitics
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja szczególnie doniosłych dla społeczeństwa polskiego obrazów geograficznych i związanych z nimi wyobrażeń geopolitycznych, wskazanie na ich źródła, dynamikę i sposób wykorzystania przez elity polityczne w zależności od zmieniającego się kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego. Ukazanie dynamiki geopolitycznych wyobrażeń funkcjonujących w ramach społeczeństwa polskiego, tj. idei zachodniej (piastowskiej) i idei jagiellońskiej, oraz analiza sposobów ich wykorzystywania w celu legitymizowania określonej polityki wewnętrznej i zewnętrznej stanowi studium przypadku, ukazującym złożoność procesów legitymizacji działań politycznych, a jednocześnie ma wzbogacić wiedzę o dynamice obrazów geopolitycznych występujących w ramach polskiego społeczeństwa i wykorzystywanych przez elity polityczne dla realizacji celów grupowych.
URL http://przeglad.org/wp-content/uploads/2018/09/XXV-02-Potulski.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back