Jurysdykcja sądów państwa wszczęcia postępowania upadłościowego dla opartego na upadłości powództwa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.11.2018 r., C-296/17, Wiemer & Trachte GmbH w upadłości likwidacyjnej przeciwko Zhanowi Ovedowi Tadzherowi

Arkadiusz Wowerka

Abstract

In the presented commentary the author examines the judgment of the Court of Justice concerning the very important – from both the theoretical and practical points of view – issue of international jurisdiction to examine an action to set a transaction aside by virtue of the debtor’s insolvency. The author accepts the opinion of the Court of Justice that courts of the state in which insolvency proceedings have been opened enjoy international jurisdiction to hear and determine an action to set a transaction aside by virtue of the debtor’s insolvency, but criticizes the exclusive nature of this jurisdiction determined by the Court. In the author's opinion, the conclusion on the exclusive international jurisdiction of the court of the state in which insolvency proceedings have been opened to hear actions to set a transaction aside by virtue of the debtor’s insolvency has no sufficient grounds in Regulation No. 1346/2000 and is not confirmed in Regulation 2015/848, which replaced Regulation 1346/2000 and which is only a recast version of that regulation.
Author Arkadiusz Wowerka (FLA / DCPIL)
Arkadiusz Wowerka,,
- Department of Commercial and Private International Law
Other language title versionsJurisdiction of Courts of the State Where Insolvency Proceedings Have Been Opened to Hear an Action to Set a Transaction Aside by Virtue of the Debtor’s Insolvency. Commentary on Judgement of the Court of Justice of 14 November 2018, C-296/17, Wiemer & Trachte GmbH (in liquidation) v. Zhan Oved Tadzher
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, [European Judiciary Review], ISSN 1895-0396, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2
Pages47-52
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpostępowanie upadłościowe, jurysdykcja dla opartego na upadłości powództwa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika, jurysdykcja sądów państwa wszczęcia postępowania upadłościowego, jurysdykcja wyłączna
Keywords in Englishinsolvency proceedings, jurisdiction to hear an action to set a transaction aside by virtue of the debtor’s insolvency, jurisdiction of the courts of the state where insolvency proceedings have been opened, exclusive jurisdiction
Abstract in PolishW prezentowanej glosie autor komentuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący bardzo doniosłej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia problematyki jurysdykcji międzynarodowej dla opartego na upadłości powództwa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika. Autor aprobuje stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, w którym stwierdza on jurysdykcję międzynarodową sądu wszczęcia postępowania upadłościowego dla rozpoznania opartego na upadłości powództwa o uznanie czynności upadłego dłużnika za bezskuteczną, niemniej krytycznie odnosi się do stwierdzonego przez Trybunał wyłącznego charakteru tej jurysdykcji. W ocenie autora teza o wyłącznej jurysdykcji międzynarodowej sądu wszczęcia postępowania upadłościowego dla powództw o stwierdzenie bezskuteczności czynności upadłego dłużnika nie ma wystarczających podstaw w rozporządzeniu nr 1346/2000 ani nie znajduje potwierdzenia w rozporządzeniu 2015/848, zastępującym rozporządzenie nr 1346/2000 i stanowiącym jedynie przekształconą wersję tego ostatniego rozporządzenia.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?