Wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej pracowników

Agata Borowska-Pietrzak , Tomasz Kawka

Abstract

The aim of the paper is to diagnose and recognize the relationship between the job satisfaction felt by employees and the role and influence of trade unions on HRM in organizations. The main research scope of the proposed article is an attempt to describe the activity of trade unions in the area of HRM. The assumption was made that unions are important subjects in the institutional scope of the implementation of the modern personnel function, but in practice it is not always so supportive. In this light, there are presented the results of a satisfaction level with control variables (subjective attributes) such as: declared motivation, adequate pay, and the realization of professional development. The results of these studies were confronted with the evaluation of degree of influence of the social partner on personnel decisions. It can be assumed that the participative and relatively significant operational role played by trade unions in the area of personnel decisions does not translate into a high degree of job satisfaction in employees employed in this company.
Author Agata Borowska-Pietrzak (FM / IOM / DPM)
Agata Borowska-Pietrzak,,
- Division of Personnel Management
, Tomasz Kawka (FM / IOM / DPM)
Tomasz Kawka,,
- Division of Personnel Management
Other language title versions The impact of trade unions as the subject of the personnel function on the sense of job satisfaction in an organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages34-49
Publication size in sheets1.7
Keywords in Polishsatysfakcja zawodowa, związki zawodowe, kapitał ludzki, zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownicy wykonawczy, kadra kierownicza
Keywords in Englishprofessional satisfaction, trade unions, human capital, human resources management, executive staff, managerial staff
Abstract in PolishCelem artykułu jest zdiagnozowanie zależności między odczuwaną przez pracowników satysfakcją zawodową a rolą i wpływem związków zawodowych na zarządzanie zasobami ludzkimi w danej organizacji. Podjęto próbę rozpoznania źródeł poczucia satysfakcji zawodowej na tle oceny aktywności związków zawodowych. Przyjęto założenie, iż związki zawodowe są ważnym podmiotem realizacji współczesnej funkcji personalnej, niemniej w praktyce nie jest to podmiot przyjmujący rolę wspierającą i proefektywnościową. Na tym tle zostaną przedstawione wyniki badań satysfakcji pracowniczej i poszukiwanie zależności między tak uzyskanymi wynikami poczucia satysfakcji oraz atrybutami subiektywnymi, jak odczuwana motywacja, sprawiedliwość płac oraz realizacja rozwoju zawodowego. Wyniki tych badań zostały skonfrontowane z oceną zjawiska uzwiązkowienia danej organizacji i stopniem wpływu partnera społecznego na decyzje personalne.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=45559&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back