Responsible research and innovation in the context of university technology transfer

Jerzy Piotr Gwizdała , Karol Śledzik

Abstract

The term „Responsible Research and Innovation (RRI)” has been increasingly used for over a decade. The RRI concept is not currently well defined. The theory of RRI is not developed enough and there are still conceptual divergences. This paper introduces the issue of Responsible Researchand Innovation and addresses the following key questions: How do we define RRI? Where do we stand in terms of understanding the RRI dimensions presented in literature? What is the role of RRI in the university technology transfer activity? The study is based on literature search on the Scopus(www.scopus.com), EBSCO (www.ebsco.com), Google Scholar (scholar.google.com) and Google Books (books.google.com) databases to obtain articles published in peer reviewed journals, related to the concept of RRI and technology transfer. The search terms (for title and topic) were: responsible innovation, responsible research and innovation, RRI, technology transfer. Critical analysis of the state of knowledge allowed to propose a set of seven conceptual dimensions (inclusion, anticipation, responsiveness, reflexivity, sustainability, care and economic) of the Responsible Research and Innovationconcept that may be implemented in technology transfer processes executed at universities. RRI concept is still under development. A discussion around the conceptual dimensions of RRI will be followed by the strategic challenges of universities. The study resulted in two conclusions. Firstly, the RRI concept may shift the focus of TTOs (Technology Transfer Offices) from outcomes (revenues,cash flow, rate of return, patents, license fee, etc.) to processes, which further leads to the second conclusion,that all seven presented conceptual dimensions should indicate particular types of processes in university TTO. Fulfillment of these two conclusions makes possible to implement RRI on university in a wider perspective, than just fulfill the requirements of administrative funders.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM/KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
, Karol Śledzik (FM/KBiF)
Karol Śledzik,,
- Department of Banking
Other language title versionsOdpowiedzialność badań i innowacji z punktu widzenia uniwersyteckiego transferu technologii
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol2
No328
Pages55-73
Publication size in sheets0.90
Keywords in Polishodpowiedzialność badań i innowacji, odpowiedzialne innowacje, polityka badań naukowych, transfer technologii
Keywords in EnglishResponsible Research and Innovation, RRI, responsible innovation, research policy, technology transfer
Abstract in PolishPojęcie „odpowiedzialne badania i innowacje” (RRI - Responsible Research and Innovation) jest coraz częściej wykorzystywane już od ponad dekady. Koncepcja ta nie jest obecnie dobrze opisana. Teoria RRI nie jest wystarczająco rozwinięta i nadal istnieją znaczące różnice koncepcyjne.Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na następujące pytania: „Jak może być zdefiniowane RRI?”, „Na jakim etapie jest proces wyłaniania wymiarów koncepcyjnych RRI?”, „Jaka może być rola RRI w procesie uniwersyteckiego transferu technologii?”. Metodyka zastosowana w badaniu to krytyczna analiza stanu wiedzy. Badanie polegało na zgromadzeniu publikacji z takich baz danych, jak: Scopus (www.scopus.com), EBSCO (www.ebsco.com), Google Scholar (scholar.google.com) i Google Books (books.google.com). Analizie poddano publikacje tylko z recenzowanych czasopism. Sformułowania użyte w trackie przeszukiwania baz danych to: odpowiedzialne innowacje, odpowiedzialne badania i innowacje, RRI oraz transfer technologii. Analiza krytyczna stanu wiedzy doprowadziła do wniosków skutkujących propozycją siedmiu wymiarów pojęciowych RRI (inkluzja, antycypacja, reakcja, refleksja, troska i wymiar ekonomiczny). Zaprezentowane wymiary RRI mogą być realizowane w procesach transferu technologii procedowanych na uniwersytecie. Koncepcja RRI jest wciąż w fazierozwoju. Dyskusja wokół koncepcyjnych wymiarów RRI będzie prawdopodobnie zmierzać w tym samym kierunku co wyzwania strategiczne uczelni. W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniły się dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, wykorzystanie koncepcji RRI może doprowadzić do przesunięciapunktu ciężkości celów działalności Centrów Transferu Technologii(CTT)od wartości finansowo‑księgowych (przychody, przepływy pieniężne, stopy zwrotu, patenty, opłaty licencyjne etc.) do procesów, które są związane z drugim kluczowym wnioskiem, iż siedem zaprezentowanych wymiarówkoncepcyjnych RRI powinny być realizowane w ramach procedur CTT. Uwzględnienie tych dwóch wniosków umożliwia wdrożenie RRI na uniwersytecie w szerszej perspektywie niż tylko spełnienie administracyjnych wymogów instytucji finansujących badania naukowe.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.328.04
URL https://doi.org/10.18778/0208-6018.328.04
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-07-28)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?