Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski

Krystyna Strzała , Katarzyna Strzała-Osuch , Daniel Osuch

Abstract

The aim of this paper is to discuss regional variation in mortality from cardiovascular diseases in Poland in the years 2000–2015. The issue of morbidity and mortality of cardiovascular diseases in the context of the demographic situation is extremely important, because this issue has various dimensions: social, medical, demographic or environmental. The authors included deaths from circulatory system diseases in the years 2000–2015, divided into 16 regions of Poland. The study also used data on: current expenditure on health care, GDP per capita (current prices); share of population in post-productive age, as well as the share of total forests, or the share of total pollution. On the basis of the conducted research, it can be concluded that the increase in well-being, or at the same time the increase in GDP per capita, is correlated positively with the increase in deaths due to cardiovascular diseases, which means that diseases related to the circulatory system can be classified as so-called civilization diseases. At the same time, the increased forest cover of the region has a significant impact on the decline in the number of deaths, while the increase in environmental pollution significantly increases the number of deaths due to cardiovascular diseases.
Author Krystyna Strzała (FM / DE) - [Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie]
Krystyna Strzała,,
- Department of Econometrics
- Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
, Katarzyna Strzała-Osuch
Katarzyna Strzała-Osuch,,
-
, Daniel Osuch
Daniel Osuch,,
-
Other language title versionsPanel research of mortality due to cardiovascular diseases in Polish regions
Pages179-190
Publication size in sheets0.55
Book Strzała Krystyna* (eds.): Oblicza dobrobytu: wybrane zagadnienia, vol. 4, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-821-4, [978-83-933360-9-8], 201 p.
Strzala_Krystyna_Oblicza_dobrobytu_4_2019.pdf / 13.26 MB / OpenAccess: Open Access
Keywords in Polishśmiertelność z powodu chorób układu krążenia, zmienność przestrzenna, zanieczyszczenia powietrza, modelowanie panelowe
Keywords in Englishmortality due to cardiovascular diseases, spatial variability, air pollution, panel modeling
Abstract in PolishCelem opracowania jest omówienie zróżnicowania regionalnego śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w Polsce w latach 2000–2015. Kwestia zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia w kontekście sytuacji demograficznej jest niezwykle ważna, ponieważ zagadnienie to ma różne wymiary: społeczne, medyczne, demograficzne lub środowiskowe. Autorzy uwzględnili zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2000–2015, podzielone na 16 regionów Polski. W badaniu wykorzystano również dane dotyczące: bieżących wydatków na opiekę zdrowotną, PKB na mieszkańca (ceny bieżące); odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, udział lasów ogółem czy też udział zanieczyszczeń ogółem. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wzrost dobrostanu, lub jednocześnie wzrost PKB per capita, jest dodatnio skorelowany ze wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia, co oznacza, że choroby układu krążenia można sklasyfikować jako tzw. choroby cywilizacyjne. Jednocześnie wzrost lesistości regionu wpływa istot-nie na spadek liczby zgonów, natomiast wzrost zanieczyszczeń środowiska istotnie podwyższa liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Strzala_Krystyna_Smiertelnosc_z_powodu_2019.pdf 218.16 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?