The history of the biblical text as a testimony of evolution under God’s guidance in the light of Josh 8:32-35

Grzegorz Szamocki

Abstract

The biblical texts of the Old Testament do not argue with Darwin’s theory of evolution and do not undermine it. On the contrary, properly interpreted, they allow it and even help to look at it from the perspective of faith in God. We can say that the evolution of the world takes place under the guidance and control of God and is inspired by him. This process of evolution occurs in nature and in society. There are texts of the Old Testament which testify to the evolution of socio-religious institutions and socio-religious views, and the history of some biblical texts attests to such evolution under the control and inspiration of God. One of the examples comes from Josh 8:32-35: Joshua wrote a copy of the Torah of Moses on the stones in the presence of the Israelites and afterwards he read it in the presence of the whole assembly of Israel, including women and children, and the foreigners living with them. This text can be regarded as a post-exilic reinterpretation of Deut 17:18-20. That reinterpretation is a sign of a new view of reality and a new understanding of national and religious identity in the post-exilic community of the Judeans. A history of the biblical text that reflects such a change of views and understanding can be considered as a testimony to evolution under the control and inspiration of God.
Author Grzegorz Szamocki (FH/IH)
Grzegorz Szamocki,,
- Institute of History
Other language title versionsHistoria tekstu biblijnego jako świadectwo ewolucji pod kierunkiem Boga w świetle Joz 8,32-35
Journal seriesStudia Gdańskie, ISSN 0137-4338, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol43
Pages29-37
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishewolucja, Stary Testament, Księga Jozuego, historia
Keywords in Englishevolution, Old Testament, Book of Joshua, history
Abstract in PolishTeksty biblijne Starego Testamentu nie kłócą się z teorią ewolucji Darwina i nie podważają jej. Przeciwnie, właściwie interpretowane dopuszczają ją, a nawet pomagają spojrzeć na nią z perspektywy wiary w Boga. Można powiedzieć, że ewolucja świata odbywa się pod kierunkiem Boga i jest przez Niego inspirowana. Ten proces ewolucji zachodzi w przyrodzie i w społeczeństwie. Istnieją teksty Starego Testamentu, które świadczą o ewolucji społeczno-religijnych instytucji i poglądów, a historia niektórych tekstów biblijnych wskazuje na taką ewolucję pod kontrolą i natchnieniem Boga. Jednym z przykładów jest tekst Joz 8,32-35: Jozue sporządził kopię Tory Mojżesza na kamieniach w obecności Izraelitów, a potem przeczytał ją wobec całego zgromadzenia Izraela, w tym kobiet i dzieci oraz obcych mieszkających z nimi. Ten tekst można uznać za powygnaniową reinterpretację Pwt 17,18-20. Ta reinterpretacja jest znakiem nowego spojrzenia na rzeczywistość i nowego pojmowania tożsamości narodowej i religijnej w powygnaniowej społeczności Judejczyków. Historię tekstu biblijnego, która odzwierciedla taką zmianę poglądów i zrozumienia, można uznać za świadectwo ewolucji pod kontrolą i natchnieniem Boga.
DOIDOI:10.26142/stgd-2018-024
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Szamocki_Grzegorz_The_History_of_ the_Biblical_Text_2018.pdf Szamocki_Grzegorz_The_History_of_ the_Biblical_Text_2018.pdf 240,22 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?